اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۹– سطح۲ «قـــم»   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 . مدارک:

  • ۱- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-اصل و کپی کارت ملی
  • ۳-برگۀ ارزیابی اتمام پایه۶ سطح یک(کتبی و شفاهی)
  • ۴-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • ۵-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

زمان ثبت نام:     ۱۸ و ۱۹ شهریور ساعت ۱۴ الی ۱۹
۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ شهریور ساعت ۱۴ الی ۱۹

مکان ثبت نام: قم-خیابان معلم-حوزه علمیه امام کاظم(ع) بلوکA – طبقه یک – اتاق۱۰۷ – آموزش

________________________________________________________________________

وضعیتش.پ.مرکزمدیریتنام پدرنام خانوادگینامردیف
قبول قطعی۱۴۸۲۶۶غلامرضاابراهیمی شیخ شبانیمحسن۱
قبول قطعی۱۲۹۰۱۸رضااحمدیمحسن۲
قبول قطعی محمداسدی پور کوفیمیثم۳
قبول قطعی۱۵۴۹۹۷عباساسمعیل پورسجاد۴
قبول قطعی۱۴۶۳۷۷سید جعفراشرفی دوست سلماسیسید محمد۵
قبول قطعی۱۴۱۶۸۹محمدعلیافتخاریصادق۶
قبول قطعی۱۴۵۷۱۳علیافسرده ندامانیمهدی۷
قبول قطعی۹۴۷۴۲احمداکبرییحیی۸
قبول قطعی۱۵۳۶۲۱محمدامیرخانیامیر۹
قبول قطعی۱۴۷۴۸۳غلامعباسامیریاحمدرضا۱۰
قبول قطعی۱۵۴۵۵۲سیدمحمدعلیامینسید علیرضا۱۱
قبول قطعی۱۴۳۰۴۶حبیبآرام فرحسام۱۲
قبول قطعی۱۵۵۰۴۷محمدباباخانی اصلی نشرودکلیمحمدابراهیم۱۳
قبول قطعی۱۰۶۲۶۳محمدبارانیمیثم۱۴
قبول قطعی۱۳۶۹۸۷حسنبدیعحسین۱۵
قبول قطعی۱۰۹۶۳۶عیسیبرآهویی اصلسلمان۱۶
قبول قطعی۱۵۳۹۶۴سیف الهبردباررضا۱۷
قبول قطعی۹۱۳۶۴صفرخانبهرامیانمحمد۱۸
قبول قطعی۲۰۲۹۵۹ابوالقاسمبیگدلوحسین۱۹
قبول قطعی۱۵۲۷۵۵خدادادپایروندرضا۲۰
قبول قطعی۱۵۳۴۹۵محمدجمال پورفرهاد 21
قبول قطعی۱۴۶۴۷۶جعفرجوان هوشیارامیررضا۲۲
قبول قطعی۹۴۱۱۱۱۰۶۶۸ثانعلی حاج ابراهیمیصادق۲۳
قبول قطعی۱۳۴۷۴۵حسینحسن پورکورندههانی۲۴
قبول قطعی۱۴۴۹۹۰سید مهدیحسنیسید رحمان۲۵
قبول قطعی۱۲۹۰۹۸علی محمدحسنیعلیرضا۲۶
قبول قطعی۹۳۸۴۴علی اصغرحسین زادهاحمد۲۷
قبول قطعی۱۴۶۴۸۱علیحسین زادهحسین۲۸
قبول قطعی محسن حسین زادهمحمدسعید۲۹
قبول قطعی۱۳۴۸۵۳سید حسینحسینی مقدمسید مرتضی۳۰
قبول قطعی۱۴۶۵۴۸حیدرحق پرستمحمدجواد۳۱
قبول قطعی۹۳۲۸۵محمدمهدیخوش قلبمحمدصادق۳۲
قبول قطعی۱۴۱۲۸۳حسندارابیان زیریمجید۳۳
قبول قطعی۱۲۸۰۹۱رجبعلیدهقان زادهسعید۳۴
قبول قطعی۱۴۷۶۵۷سیفعلی رحیمی کشاورمحمد۳۵
قبول قطعی۱۵۳۳۵۱یزدانرزلانسریمعین۳۶
قبول قطعی۹۴۹۸۵حجت اللهرستمیانمحمد۳۷
قبول قطعی۹۳۴۱۹ناصررشیدی هرویآرمین۳۸
قبول قطعی۱۴۶۷۶۱علیرضارضاسلطانیمحسن۳۹
قبول قطعی حاتمرضائی علی 40
قبول قطعی۹۴۵۳۹حمیدرضارفیعامحمدمهدی۴۱
قبول قطعی۱۴۵۹۷۳حسینرمضیعلیرضا۴۲
قبول قطعی۱۶۲۹۷۵شجاعزمانیمهدی۴۳
قبول قطعی۹۳۸۴۷سیدمحمدجوادزمانی موسویسید محمدرسول۴۴
قبول قطعی۹۵۶۲۰مهدیزنگوئیمنصور 45
قبول قطعی۹۴۷۰۰مهدیزنگوئیمحمود۴۶
قبول قطعی۱۵۵۱۶۵محمدتقیسرعتی ابدی خسمخیمحمدامین۴۷
قبول قطعی۱۴۶۴۸۹نوبختسعادتیهادی۴۸
قبول قطعی۱۴۶۲۲۷مسائلسلطانی طالب قشلاقیعلیرضا۴۹
قبول قطعی محمدصادقسنگیامین حسین۵۰
قبول قطعی بهرامسیاح قدیمبهروز۵۱
قبول قطعی۱۴۷۹۵۸قادرسیمساریرضا۵۲
قبول قطعی۹۵۵۷۴محمدرضاشاهسونیمحمدمهدی۵۳
قبول قطعی۱۴۰۳۲۷علیشاهیوندییوسف۵۴
قبول قطعی۱۴۲۶۸۹صادقشایقی بیرقرحیم۵۵
قبول قطعی۱۴۳۳۴۴علی الهشهسواریابراهیم 56
قبول قطعی محمدحسینصادقیعلیرضا۵۷
قبول قطعی۹۴۳۹۴رحمنعابدینی پورمحمد۵۸
قبول قطعی۱۳۶۶۹۶کرم حسینعالی پوریانعلی۵۹
قبول قطعی۱۴۳۱۸۵عادلعباسپور ارزنقاسماعیل۶۰
قبول قطعی۱۴۷۷۱۶محمدعبدالهیسجاد۶۱
قبول قطعی۱۵۰۲۹۴عبدالامامعساکرهمیثم۶۲
قبول قطعی۱۴۶۸۸۱اکبرعسگری ملائیعلی۶۳
قبول قطعی۱۴۵۵۹۰ابوالفضلعشائریسجاد۶۴
قبول قطعی۱۴۵۸۲۲محمدشفیعظیمی فرحامد۶۵
قبول قطعی علی علیزاده حسین۶۶
قبول قطعی۹۳۴۱۵داریوشعمراندانیال۶۷
قبول قطعی۱۴۵۱۸۲خان محمدغلامیانوحید۶۸
قبول قطعی۹۳۴۹۱محمدفاطمی فخرمحمدباقر۶۹
قبول قطعی۱۴۹۴۳۷حسنفتحیسعید۷۰
قبول قطعی۱۴۹۴۳۶حسینفتحیعلی۷۱
قبول قطعی۱۵۲۳۱۸فرج اللهقاسمی قاسموندسعید۷۲
قبول قطعی۹۲۸۵۹سیدجوادقاضویسیدعلیرضا۷۳
قبول قطعی۹۳۲۰۷حجت الهقرنیاسماعیل۷۴
قبول قطعی۱۵۴۰۱۴محمدقلی زاده اصلحامد۷۵
قبول قطعی۱۴۶۵۰۶حسینکرمیانمهدی۷۶
قبول قطعی۱۳۴۴۳۷علی محمدکوهزادی فولادرضا۷۷
قبول قطعی۱۵۱۳۲۸احمدگدازی لیلیمهدی۷۸
قبول قطعی۱۰۹۴۹۴جوادمتقی پورحسین۷۹
قبول قطعی۱۵۳۲۳۵گل علیمحمدیحسین۸۰
قبول قطعی۱۴۵۰۰۱سید احمدمحمدیسید علی اکبر۸۱
قبول قطعی۹۱۲۳۳علیمحمدی جورکویهمحمد مهدی 82
قبول قطعی۳۳۰۲۸۷ناصرمحمودی پاچالمصطفی۸۳
قبول قطعی۹۴۰۶۲علی مرادمرادیحسین۸۴
قبول قطعی۹۴۵۶۸خدایارمرادیمیلاد۸۵
قبول قطعی۱۴۶۸۸۴محمدمرادی عمروعلی۸۶
قبول قطعی۱۴۱۰۱۴رمضانمقدسیعلیرضا۸۷
قبول قطعی۹۳۲۶۵قندعلیملکیمهدی۸۸
قبول قطعی۱۲۷۹۷۷سیدمحمدموسویسید سعید۸۹
قبول قطعی۱۳۴۸۶۹سیداحمدموسویسید حسین۹۰
قبول قطعی سیدهادی موسویسید حامد 91
قبول قطعی۲۰۲۳۷۹سیدقربانموسوی فرسید قاسم۹۲
قبول قطعی۹۴۲۵۳علی اکبرمولاییمحمد۹۳
قبول قطعی۱۴۹۸۸۲مسعودمؤذن زادهمحمدامین۹۴
قبول قطعی۱۴۱۷۳۶اکبرمیرزاپوربخشایشاحمد۹۵
قبول قطعی۹۳۰۸۶محمدجوادمیرمحمدیانمحمد۹۶
قبول قطعی۸۶۱۰۰محمدجعفرنادریمحسن۹۷
قبول قطعی۱۴۶۱۱۷آدی بیوکنجات قوجه بیگلوحسین۹۸
قبول قطعی۱۵۱۱۸۵سجادنصیریعلی۹۹
قبول قطعی۱۴۶۳۴۰ابراهیم نعمتیانامیر 100
قبول قطعی۹۳۷۵۳غلامحسیننیازیمحمد۱۰۱
قبول قطعی۱۵۳۸۹۳دانشنیکخواه پاسکهشایان۱۰۲
قبول قطعی۹۴۲۵۶شعبانوحدتی امجدمسعود۱۰۳
قبول قطعی۱۴۵۷۶۹علیوخشوری نو خالهنوید۱۰۴
قبول قطعی۱۴۶۵۱۵ابوالفضلهادیمجید۱۰۵
قبول قطعی شهریارهادی پورتنیانیمصطفی۱۰۶
قبول قطعی۹۲۴۳۰سیدمرتضیهنرمندسید محمدمهدی۱۰۷
قبول قطعی۱۴۷۳۷۳علییاریعلی اصغر۱۰۸

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)