زمان بندی مصاحبه قبولین سطح۲ – قـــم ۱۳۹۸   (0 بازدید)


مواد مصاحبه:

فقه و اصول تا پایه ۶

تجزیه و ترکیب و متن خوانی و اطلاعات عمومی

مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱ – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۲ – عکس ۴ * ۳ دو عدد
۳ – فرم ارزیابی تحصیلی اتمام پایه ۶

توجه: مصاحبه در صورتی برگزار میگردد که ارزیابی تحصیلی مبنی بر اتمام پایه۶ تکمیل بوده و دروس ناقصی وجود نداشته باشد.

آدرس: قم-خیابان معلم-میدان معلم-حوزه علمیه امام کاظم(ع) مرکزتخصصی حقوق و قضای اسلامی-ساختمان امام جواد(ع) اتاق ۱۰۷

شماره های تماس: ۳۷۱۰۸۲۱۳-۳۷۱۰۸۱۹۱-۳۷۸۳۹۰۵۲_۰۲۵ _____ساعت تماس: ۱۳ الی ۲۰

________________________________________________________________

زمان مصاحبهتاریخ مصاحبهنام پدرنام خانوادگینامردیف
ساعت۱۵دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸منصورباباییعباس۱
ساعت۱۵دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸نصرت اللهصادقیفردین۲
ساعت۱۵دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸محمدحسیناحمدیمحمد۳
ساعت۱۶دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸اسماعیلقاسم پور کریمیعلی۴
ساعت۱۶دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸محمدحسینیسید امید۵
ساعت۱۶دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸سید غلامرضاکاظمیسید محمد علی۶
ساعت۱۷دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸غلامحسنجعفریروح الله۷
ساعت۱۷دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸محسنذبیح اللهیمحمد۸
ساعت۱۷دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸عبد الرسولدیلمیعقیل۹
ساعت۱۸دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸سید ابوالفضلفدائیسید رسول۱۰
ساعت۱۸دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸سید اصغرابراهیمیان جلودارسید سجاد۱۱
ساعت۱۸دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸فضانعزیزیمحسن۱۲
ساعت۱۹دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸چراغخواجهمسلم۱۳
ساعت۱۹دوشنبه ۱۷ تیرماه۹۸رضافرامرزی پلنگرسجاد۱۴
ساعت۱۵سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸علیشاهیوندییوسف۱۵
ساعت۱۵سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸عین الهحضرت زادهاحسان۱۶
ساعت۱۵سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸حسینبیاتعلی۱۷
ساعت۱۶سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸محمد رضاشاهسونیمحمد مهدی۱۸
ساعت۱۶سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸مختاراحمدی سردهصابر۱۹
ساعت۱۶سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸حسینفتحیعلی۲۰
ساعت۱۷سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸حسینمحمدپورصوریمحمدامین۲۱
ساعت۱۷سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸حبیب اللهفاطمیحجت۲۲
ساعت۱۷سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸محمودزحمتکش نظریمحمد۲۳
ساعت۱۸سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸حسینلورگیمهدی۲۴
ساعت۱۸سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸حسنرضاپور حسین آبادیصادق۲۵
ساعت۱۸سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸مجیدابوذرینوید۲۶
ساعت۱۹سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸علیشورگشتیمحمدتقی۲۷
ساعت۱۹سه شنبه۱۸ تیرماه۹۸موسیجمالی گندمانیمحمدرضا۲۸
ساعت۱۵چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸احمدامیری دوماریعلیرضا۲۹
ساعت۱۵چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸رشیدعلی نژادمهدی۳۰
ساعت۱۵چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸عباسعلینادی شورابیمحمدرضا۳۱
ساعت۱۶چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸صفابخشملااسمعیلیعلی۳۲
ساعت۱۶چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸موسیشاه کرمیمهدی۳۳
ساعت۱۶چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸اسماعیلحمیدیمحمد۳۴
ساعت۱۷چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸محمدرضاکریم زادهامیررضا۳۵
ساعت۱۷چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸ابوطالبداودیعلی۳۶
ساعت۱۷چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸حسنحیدریمحمد۳۷
ساعت۱۸چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸علی اعظمحاجی محمدیسعید۳۸
ساعت۱۸چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸نوازاللهبریزیحسن۳۹
ساعت۱۸چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸توکلقربانزادهمیلاد۴۰
ساعت۱۹چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸قاسممرادیابوالفضل۴۱
ساعت۱۹چهارشنبه۱۹ تیرماه۹۸طهماسعزیزی فیروزابادایوب۴۲
ساعت۱۵شنبه ۲۲ تیرماه۹۸حمیدعرب خرامهعلی۴۳
ساعت۱۵شنبه ۲۲ تیرماه۹۸عبدالهشکوری نجارنیما۴۴
ساعت۱۵شنبه ۲۲ تیرماه۹۸شهبازعامری شهرابیمحمد جواد۴۵
ساعت۱۶شنبه ۲۲ تیرماه۹۸شمس اللهچراغکحسین۴۶
ساعت۱۶شنبه ۲۲ تیرماه۹۸رضاسابکی زادهمحمد۴۷
ساعت۱۶شنبه ۲۲ تیرماه۹۸رضاناصحی کلوانقمهدی۴۸
ساعت۱۷شنبه ۲۲ تیرماه۹۸پرویزریسیوحید۴۹
ساعت۱۷شنبه ۲۲ تیرماه۹۸فاضلالهایی سحرولید۵۰
ساعت۱۷شنبه ۲۲ تیرماه۹۸یداللهمنصوریمصطفی۵۱
ساعت۱۸شنبه ۲۲ تیرماه۹۸حسنفقیهمهدی۵۲
ساعت۱۸شنبه ۲۲ تیرماه۹۸موسی الرضاقربانیمحمد۵۳
ساعت۱۸شنبه ۲۲ تیرماه۹۸موعلیسعادت پورسجاد۵۴
ساعت۱۹شنبه ۲۲ تیرماه۹۸محمداسماعیل زادهحسن۵۵
ساعت۱۹شنبه ۲۲ تیرماه۹۸محمدمهدیمحمودی کوهستانیاحمد۵۶
ساعت۱۵یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸کرمعلیتوکلیمهدی۵۷
ساعت۱۵یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸چنگیزباقریعلی۵۸
ساعت۱۵یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸حسنفتحیسعید۵۹
ساعت۱۶یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸حجت اللهصفرپورعلی۶۰
ساعت۱۶یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸مرادنظریمهدی۶۱
ساعت۱۶یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸اسماعیلشولی خلف آبادیمهدی۶۲
ساعت۱۷یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸علی محمدحسنیمحمد رضا۶۳
ساعت۱۷یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸نصرتمیزبان کلکلویاسین۶۴
ساعت۱۷یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸محرمحسین پورعلی۶۵
ساعت۱۸یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸محمدباقرکریمیعلی۶۶
ساعت۱۸یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸علیجانپارسایگانرامین۶۷
ساعت۱۸یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸کبیرعابدیحسین۶۸
ساعت۱۹یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸غلامرضاخسرویعلیرضا۶۹
ساعت۱۹یکشنبه ۲۳ تیرماه۹۸رضامجیدیحبیب۷۰
ساعت۱۵دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸علی اکبرمیرزازادهمحمد۷۱
ساعت۱۵دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸سیدجوادامیرفاطمیسیدعباس۷۲
ساعت۱۵دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸حسینعربسعید۷۳
ساعت۱۶دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸محمودشعبانلواحمد۷۴
ساعت۱۶دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸ابراهیمقربانیمحمدباقر۷۵
ساعت۱۶دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸جهانگیرعبدی مالکیجاسم۷۶
ساعت۱۷دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸علیغضنفریامیرحسین۷۷
ساعت۱۷دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸مهدیاسلامیروح الله۷۸
ساعت۱۷دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸رضااحمدیمحسن۷۹
ساعت۱۸دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸اصغررستم دهنویاسماعیل۸۰
ساعت۱۸دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸محمدرضاظهوریابوالفضل۸۱
ساعت۱۸دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸اصغرمظفریمهدی۸۲
ساعت۱۹دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸عباسدعاخوانمرتضی۸۳
ساعت۱۹دوشنبه ۲۴ تیرماه۹۸محمدخداوردیزادهالیاس۸۴
ساعت۱۵سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸فریدوناحمدوندسعید۸۵
ساعت۱۵سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸سید محمدطالبیان مقدمسید علی۸۶
ساعت۱۵سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸غلامحسنرضائی فرمهدی۸۷
ساعت۱۶سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸جعفرکریمی کامکارمحمدصادق۸۸
ساعت۱۶سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸یوسفزنگنه قاسم ابادیرضا۸۹
ساعت۱۶سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸حبیبآرام فرحسام۹۰
ساعت۱۷سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸علیاسماعیلیمیثم۹۱
ساعت۱۷سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸صادقاعتصاممحمدامین۹۲
ساعت۱۷سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸شهریارجمال پورسیدمصطفی۹۳
ساعت۱۸سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸سلمانیوسفیحسین۹۴
ساعت۱۸سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸عیسیمردانیعارف۹۵
ساعت۱۸سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸سید جعفرموسویسید حسین۹۶
ساعت۱۹سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸رضامحبیعلی۹۷
ساعت۱۹سه شنبه ۲۵ تیرماه۹۸حسینرضاییمحمد۹۸
ساعت۱۵چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸خداوردیاکبریعلی۹۹
ساعت۱۵چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸علی اصغرشریفیسعید۱۰۰
ساعت۱۵چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸سهراباحمدیعباس۱۰۱
ساعت۱۶چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸حسناسدی قربانیعلی۱۰۲
ساعت۱۶چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸محمودحیاتی فررضا۱۰۳
ساعت۱۶چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸امید علیسلطانی نژادمهدی۱۰۴
ساعت۱۷چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸زلفعلیباقریحمیدرضا۱۰۵
ساعت۱۷چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸ایرجغلامی مکملمحمد۱۰۶
ساعت۱۷چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸عزت اللهشاهی مریدیمحمدعلی۱۰۷
ساعت۱۸چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸اکبراکبریان خوراسگانیسعید۱۰۸
ساعت۱۸چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸محمدمختارابادیحسین۱۰۹
ساعت۱۸چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸حمیدصادقیسعید۱۱۰
ساعت۱۹چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸جانمرادرئیسی جیرفتیمحمدرضا۱۱۱
ساعت۱۹چهارشنبه ۲۶ تیرماه۹۸محمد طاهرخدریهادی۱۱۲
ساعت۱۵شنبه ۲۹ تیرماه۹۸ابوالحسنپناهندهعلیرضا۱۱۳
ساعت۱۵شنبه ۲۹ تیرماه۹۸ماشااللهخالقی بارچیمحمد صادق۱۱۴
ساعت۱۵شنبه ۲۹ تیرماه۹۸اسمعیلداداش پور الاشتیمحمدرضا۱۱۵
ساعت۱۶شنبه ۲۹ تیرماه۹۸بهبودنجفیعلی۱۱۶
ساعت۱۶شنبه ۲۹ تیرماه۹۸قاسمعلیسلطانعلیرضا۱۱۷
ساعت۱۶شنبه ۲۹ تیرماه۹۸محمد علیبزی اله ریرضا۱۱۸
ساعت۱۷شنبه ۲۹ تیرماه۹۸علیاسماعیلیحسین۱۱۹
ساعت۱۷شنبه ۲۹ تیرماه۹۸علیقاسمیاحمد۱۲۰
ساعت۱۷شنبه ۲۹ تیرماه۹۸نعمت اللهنصیریرضا۱۲۱
ساعت۱۸شنبه ۲۹ تیرماه۹۸علیحیدرنژادوحید۱۲۲
ساعت۱۸شنبه ۲۹ تیرماه۹۸حسن مرادبنیادی فررحیم۱۲۳
ساعت۱۸شنبه ۲۹ تیرماه۹۸ناصرمومنیمیثم۱۲۴
ساعت۱۹شنبه ۲۹ تیرماه۹۸کلبعلیچراغیابوالفضل۱۲۵
ساعت۱۹شنبه ۲۹ تیرماه۹۸مهرعلیبرزگر قادیکلائیفرشاد۱۲۶
ساعت۱۵یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸مصطفیقنبری هامهدی۱۲۷
ساعت۱۵یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸علیمهدوی دیوکلائیابوالفضل۱۲۸
ساعت۱۵یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸غلامعباسامیریاحمدرضا۱۲۹
ساعت۱۶یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸همتولی زادهعلی۱۳۰
ساعت۱۶یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸سید حسناخلاقی هاشمی پورسید علیرضا۱۳۱
ساعت۱۶یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸رحم خداصدقیانیمهرداد۱۳۲
ساعت۱۷یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸قمربگذوالفقاری فردجلیل۱۳۳
ساعت۱۷یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸عزیزاللهکاوندعلی۱۳۴
ساعت۱۷یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸حسینبدرابدیبهنام۱۳۵
ساعت۱۸یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸علی بازسعادتمحمد۱۳۶
ساعت۱۸یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸محمد حسینحجتی شادمهدی۱۳۷
ساعت۱۸یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸مرتضیدشتیرضا۱۳۸
ساعت۱۹یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸محمدقلعه ارجناوندیمجید۱۳۹
ساعت۱۹یکشنبه ۳۰ تیرماه۹۸مصطفیسالخوردهمجتبی۱۴۰
ساعت۱۵دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸محمدزرقانیعلی۱۴۱
ساعت۱۵دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸مهدیموحدی تبارمصطفی۱۴۲
ساعت۱۵دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸علیحسینی پور راوری زادهمهدی۱۴۳
ساعت۱۶دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸اسلامسپهریمهدی۱۴۴
ساعت۱۶دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸غلام رضاحافظیانمجتبی۱۴۵
ساعت۱۶دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸نایب علیخلیلیعلی۱۴۶
ساعت۱۷دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸جعفرواحدعلی۱۴۷
ساعت۱۷دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸عبدالمحمدلفتوی نژادسجاد۱۴۸
ساعت۱۷دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸محمودقنبر نژاد الواریحسین۱۴۹
ساعت۱۸دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸سید مصطفیباباییسید محمد۱۵۰
ساعت۱۸دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸بهبودنجفیامیرحسین۱۵۱
ساعت۱۸دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸فتح اللهبهروزمهران۱۵۲
ساعت۱۹دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸ناصرخلیل زادهعلی۱۵۳
ساعت۱۹دوشنبه ۳۱ تیرماه۹۸سیدغنیمیرکریمیسیدمهدی۱۵۴
ساعت۱۵سه شنبه ۱ مرداد۹۸سید خدابخشرنجبر نشلجیسید سعید۱۵۵
ساعت۱۵سه شنبه ۱ مرداد۹۸نقیبیدار قوزلوعادل۱۵۶
ساعت۱۵سه شنبه ۱ مرداد۹۸قاسمقنبری کرکرهدایت اله۱۵۷
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۹۸مراداخلاصیجعفر۱۵۸
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۹۸سید حجتصمدی کرینسید عبدالحسین۱۵۹
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۹۸کریمعتابیفواد۱۶۰
ساعت۱۷سه شنبه ۱ مرداد۹۸عاصفکاظمیمحمد علی۱۶۱
ساعت۱۷سه شنبه ۱ مرداد۹۸رحیممرادی بزچلوئیمیلاد۱۶۲
ساعت۱۷سه شنبه ۱ مرداد۹۸محمدخشکدامنمحمد مهدی۱۶۳
ساعت۱۸سه شنبه ۱ مرداد۹۸مسعودخلیفهاسماعیل۱۶۴
ساعت۱۸سه شنبه ۱ مرداد۹۸مهدیدسترنجاحمد۱۶۵
ساعت۱۸سه شنبه ۱ مرداد۹۸سید عبدصمدطباطباییسید وحید۱۶۶
ساعت۱۹سه شنبه ۱ مرداد۹۸مهدیزارعی عالمیمحسن۱۶۷
ساعت۱۹سه شنبه ۱ مرداد۹۸محمدعلیطاهری فرجادوحید۱۶۸
ساعت۱۹سه شنبه ۱ مرداد۹۸خسروشیرعلیزادهآرش۱۶۹
ساعت۱۵چهارشنبه ۲ مرداد۹۸عباس زادهافشین۱۷۰
ساعت۱۵چهارشنبه ۲ مرداد۹۸درستکاراحمد۱۷۱
ساعت۱۵چهارشنبه ۲ مرداد۹۸درستکارروح الله۱۷۲
ساعت۱۶چهارشنبه ۲ مرداد۹۸کاشیمحمدجواد۱۷۳
ساعت۱۶چهارشنبه ۲ مرداد۹۸جمادریمهدی۱۷۴
ساعت۱۶چهارشنبه ۲ مرداد۹۸عالمیمحسن۱۷۵
ساعت۱۷چهارشنبه ۲ مرداد۹۸صالح زادهحسین۱۷۶
ساعت۱۷چهارشنبه ۲ مرداد۹۸هنرمندمحمدمهدی۱۷۷
ساعت۱۷چهارشنبه ۲ مرداد۹۸وخشورینوید۱۷۸
ساعت۱۸چهارشنبه ۲ مرداد۹۸بهرامیجواد۱۷۹
ساعت۱۸چهارشنبه ۲ مرداد۹۸سلمانی زادهجواد۱۸۰
ساعت۱۸چهارشنبه ۲ مرداد۹۸سپهوندمحمدحسن۱۸۱
ساعت۱۹چهارشنبه ۲ مرداد۹۸یوسفی رادمحمدمهدی۱۸۲
ساعت۱۹چهارشنبه ۲ مرداد۹۸خدروییمحمدرضا۱۸۳طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)