زمان بندی مصاحبه، سطح۳ “حقوق جـزا” قـــم-۱۳۹۸   (0 بازدید)


مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱-اصل کارت ملی + یک عدد کپی از کارت ملی

۲-عکس۴×۳  یک عدد

۳-فرم ارزیابی اتمام سطح۲

۴-اصل مدرک کارشناسی حقوق + یک عدد کپی از مدرک

منابع امتحانی:
فقه و اصول در حد پایه ۹ – آئین دادرسی کیفری ۱و ۲ – حقوق جزای اختصاصی۱-۲-۳ و حقوق جزای عمومی۱-۲-۳

آدرس:قم-خیابان معلم-میدان معلم-مدرسه امام کاظم(ع) بلوکA-طبقه یک-اتاق۱۰۷-مرکزتخصصی حقوق و قضای اسلامی

شماره های تماس: ۳۷۱۰۸۲۱۳ – ۳۷۱۰۸۱۹۱ – ۳۷۸۳۹۰۵۲ – ۰۲۵

____________________________________________________________

زمان مصاحبهتاریخ مصاحبهنام پدرنام خانوادگینامردیف
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸اسفندیارپنائی شمسحمید۱
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸سید رضاموسوی منفردسید محمد۲
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸علیرضارفیعی پورمحمد۳
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸خسرومحمدی جوسامان۴
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸ابراهیمدشتیمحمدحسین۵
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸روح اللهآقاسی زادهحامد۶
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸مظفرقنبریمحمد جواد۷
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸خیراللهروزبهانییزدان۸
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸حسنکریم پورمحمدامین۹
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸سیدمحمدسالاریسیدمحمدرضا۱۰
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸اسمعیلاحمدزادهابراهیم۱۱
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸عیسیقاسمی نژادعباس۱۲
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸غلامرضاعادلی مقدممحمد۱۳
ساعت۱۶شنبه۲۹تیرماه۱۳۹۸حمزهزنگوییحبیب۱۴
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸ابرهیماکبریجاسم۱۵
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸محمداحمدی برهان ابادیحسین۱۶
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸رضاچهره قانیمحمد۱۷
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸علیوحید نژادیاسر۱۸
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸اصغرعباسیعلی۱۹
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸افراسیابمحمدیمحمد صادق۲۰
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸ابراهیمجواهریقدرت۲۱
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸شهریارخواجه بهرامیمحمدباقر۲۲
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸پرویزمقربیمهدی۲۳
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸کوروش محمدرضادبیریسیدامیر۲۴
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸عباسایرانپورعرفان۲۵
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸راضیموطوریمحمدرضا۲۶
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸حسینعمادیانعنایت۲۷
ساعت۱۶یکشنبه۳۰تیرماه۱۳۹۸محمدجوادغلامعلی تبار فیروزجائیمحمد۲۸
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸قابلحبیب زادهسعید۲۹
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸قاسمزنگی ابادیحمیدرضا۳۰
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸حجت الهداودی نصرسجاد۳۱
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸سیدمحمدتقیسیدصالحیسیدمحمود۳۲
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸سردارکلانترزاده اصلسلیمان۳۳
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸مهدیخسرویاحمدرضا۳۴
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸شااحمدعزیزیهادی۳۵
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸حسینصابریمجید۳۶
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸حیدرنوروزیمحمد حسین۳۷
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸علی محمدابراهیم پورمهدی۳۸
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸محسنرسولیوحید۳۹
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸کاظمیوسفیحمیدرضا۴۰
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸یداللهمجیدناتریحمید۴۱
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸حسینرحیمیمحمد۴۲
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸حسینکریمیرحمان۴۳
ساعت۱۶دوشنبه۳۱تیرماه۱۳۹۸محرمپاهنگحسن۴۴
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸یوسف علیکرمیمهدی۴۵
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸یاسینکاظمیرضا۴۶
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸طومارسعادتیعلی اکبر۴۷
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸امانالهکشمیری لاقانیرسول۴۸
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸عمرانپاشاییرسول۴۹
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸غلامحدادی دوزینعلی۵۰
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸حسنحسینیمحمد۵۱
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸عیسینصیری نسبرضا۵۲
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸غلامرضانجیمیعلی محمد۵۳
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸علیفتاحی راوریبهروز۵۴
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸عبدالکریمزمانی بابگهریدانیال۵۵
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸نظرخسرویسجاد۵۶
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸علیرضاروانعلی اصغر۵۷
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸علیحسینوندرضا۵۸
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸علیبیاتاسماعیل۵۹
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸عیسیبهزادی پورمحمدرضا۶۰
ساعت۱۶سه شنبه ۱ مرداد۱۳۹۸سیداحمدحسینیانسیدایمان۶۱

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)