زمان بندی مصاحبه، سطح۳ “حقوق جـزا” قـــم- ۱۳۹۹   (0 بازدید)


مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱-اصل کارت ملی + یک عدد کپی از کارت ملی

۲-عکس۴×۳  یک عدد

۳-فرم ارزیابی اتمام سطح۲

۴-اصل مدرک کارشناسی حقوق + یک عدد کپی از مدرک

منابع امتحانی:
فقه و اصول در حد پایه ۹ – آئین دادرسی کیفری ۱و ۲ – حقوق جزای اختصاصی۱-۲-۳ و حقوق جزای عمومی۱-۲-۳

آدرس:قم-خیابان معلم-میدان معلم-مدرسه امام کاظم(ع) بلوکA-طبقه یک-اتاق۱۰۷-مرکزتخصصی حقوق و قضای اسلامی

شماره های تماس: ۳۷۱۰۸۲۱۳ – ۳۷۱۰۸۱۹۱ – ۳۷۸۳۹۰۵۲ – ۰۲۵
________________________________________________________________________

ساعت مصاحبهتاریخ مصاحبهش.پ.م.مدیریتنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۶۹۴۹عباسامیری دوماریحمید۱
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۱۵۵۴نقیکریمیانمحمد رضا۲
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۵۹۱۴۴۵محمدرضااویسی پورعلیرضا۳
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۵۹۱۳۷۶فرج الهدودمانی گشتیمحمدرضا۴
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۴۶۲۳۲هوماننیک فکرامین۵
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۲۹۴۱۳سیدحسینحسینی مرزنگوسید حسن۶
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۸۹۴۸حمیدرضامنتصریمحمدحسین۷
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۴۷۹۵۸قادرسیمساریرضا۸
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۹۴۷۴خداکرماحمدیابوطالب۹
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۷۱۰۵نظامعلیمحمودیمحمد۱۰
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۰۲۳۵۶خیراللهروزبهانییزدان۱۱
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۹۸۷۳جوادسهرابیمحمدرضا۱۲
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۴۸۸۷۸حسناسدیانحامد۱۳
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۶۹۰۲۴۶علیمهرابی گلناآبادیرضا۱۴
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۴۴۲۴۵علیتاتارابوالفضل۱۵
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۶۳۰۰۳۶۹یوسفعظیمیمحمدحسین۱۶
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۶۷۸۶۱۹محمدشریفلومرتضی۱۷
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۲۹۰۲۷حسینتقویسامان۱۸
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۶۹۰۸۷۹علیرضائی بیلندیمرتضی۱۹
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۳۷۲۸۹غلامرضاعابدیمهدی۲۰
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۶۸۷۹۶۶سلیمانباقریمنصور۲۱
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۶۸۳۵۱۶علینجفی حاجیورابوذر۲۲
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۳۵۰۶۷فضل الهنیک بخت ناصرآبادمرتضی۲۳
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۶۸۶۸۳۰سیدعلی اکبرمسلمیسید مهدی۲۴
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۷۲۰۰۶۸۲غلامرضاباران زاده ابراهیم آبادیامین۲۵
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۱۶۵۸محمدعلیفتوحیان چناریمحسن۲۶
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۱۷۲۳۷حاتمنظرعلیونداحمد۲۷
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۷۹۰۸۷۳عبدالحسیناحمدوندفردمصیب۲۸
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۱۸۴۷رحیمخانه برقمهدی۲۹
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۱۵۶۲اکبرماریکیارسلان۳۰
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۱۳۴۲۷کرمعلیرفیعیمحسن۳۱
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۱۹۶۳۰علیخالداری اپورواریمحمدحسین۳۲
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۲۹۴۶۵قربانعلی خان بابایی قراآرش۳۳
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۱۵۴۶۳مهدیصادقیابوالفضل۳۴
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۷۶۸۵۷۷سیدابوالحسنموسوی فضل شربیانیسید علی۳۵
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۱۸۵۸انعام الهشفیعینعمت۳۶
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۳۴۹۶۱عبدالرضامیرزائیتقی۳۷
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۲۶۲۴۱محمدبهرامیحسین۳۸
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۳۶۵۲۹سید جوادعابدیانسید رضا۳۹
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۰۹۶۳۶عیسیبرآهویی اصلسلمان۴۰
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۸۸۹۲۳۷قدرتسعادتیمجید۴۱
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۱۲۵۳۹محمداکبری حسنارودیوحید۴۲
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۸۳۰۱۱۷۸خیبرعلیرضائیحسین۴۳
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۲۵۱۶۱جعفرواحدمحمد۴۴
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۸۶۸۳۵۷محمودمحمدیمصطفی۴۵
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۸۸۸۹۳۸عبدالحسینحیدریسعید۴۶
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۱۹۹۹۵خدادادرنجبرحقانیبهزاد۴۷
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۳۱۶۳۲مجیدحسین پورمرادیمعین۴۸
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۳۶۰۷۹سید مهدیحسینی سید محمد۴۹


طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)