زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۲ – قـــم ۱۳۹۷   (0 بازدید)


مواد مصاحبه:

فقه و اصول تا پایه ۶

تجزیه و ترکیب و متن خوانی و اطلاعات عمومی

مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱ – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۲ – عکس ۴ * ۳ دو عدد
۳ – فرم ارزیابی تحصیلی اتمام پایه ۶

توجه: مصاحبه در صورتی برگزار میگردد که ارزیابی تحصیلی مبنی بر اتمام پایه۶ تکمیل بوده و دروس ناقصی وجود نداشته باشد.

آدرس: قم-خیابان معلم-میدان معلم-حوزه علمیه امام کاظم(ع) مرکزتخصصی حقوق و قضای اسلامی

شماره های تماس: ۳۷۱۰۸۲۱۳-۳۷۱۰۸۱۹۱-۳۷۸۳۹۰۵۲_۰۲۵ _____ساعت تماس: ۱۳ الی ۲۰


ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام
۱۵ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۶۲۲۷۹۲۱۸ پرویز یاری پور ابوالفضل
۱۵ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۲۱۵۰۳۵۰۵۲۱ محمدعلی برزکار مصطفی
۱۵ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۶۹۰۶۲۴۰۱۸ محمد فخارزاده حسین
۱۶ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۳۷۱۶۶۹۱۳۸ محمد پاک بین علی
۱۶ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۶۰۱۰۰۹۲۷۱۱ علی فرهنگ جلودار سعید
۱۶ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴۲۷۱۲۴۳۰۹۴ نجم الدین فتحی احمدرضا
۱۷ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۲۹۶۰۲۵۲۰۱۲ عین اله حضرت زاده احسان
۱۷ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴۲۲۰۳۲۸۲۱۱ اله کرم مرادیانی احمد
۱۷ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴۳۱۱۱۱۱۳۸۱ غفار عباسی محمد رضا
۱۸ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۳۴۱۰۱۹۸۶۸۷ علی خواجه دادیان میناب احمد
۱۸ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۶۰۸۰۱۲۶۶۵۶ غلامرضا خاکسار محمدحسن
۱۸ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۲۰۵۰۸۲۸۹۴۲ داریوش خلیلی مجید
۱۹ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۳۱۲۰۲۶۳۳۱۱ رضا حاتمی محمدرضا
۱۹ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴۳۱۰۶۱۰۱۲۹ علی اعظم حاجی محمدی سعید
۱۹ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴۹۹۰۱۱۶۶۹۰ باباجان عزیزی علی
۱۵ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۴۰۶۰۸۴۳۵۹۸ صادق فاضلی مهدی
۱۵ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۲۲۲۰۱۲۶۹۸۶ محمد مازیار محسن
۱۵ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۷۵۰۰۷۶۴۲۹ مجید طالبی حسن
۱۶ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۳۱۲۰۲۶۳۳۰۳ رضا حاتمی علیرضا
۱۶ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۲۹۳۰۲۵۹۸۸۴ حسین محمدپور محمدامین
۱۶ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۳۰۴۰۴۹۰۸۴۲ حسن باقر فیض اباد محمد
۱۷ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۵۲۱۱۴۳۴۰۳ حسینعلی احمدی ابوالفضل
۱۷ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۵۲۰۸۶۸۳۳۱ ناصر کیشانی یاسر
۱۷ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۵۵۵۰۰۹۱۸۸۷ عبدالرضا روزبهی بابادی سجاد
۱۸ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۶۳۰۳۳۳۸۰۷ علی اصغر رحیمی ابراهیم
۱۸ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۹۷۰۸۴۹۱ سید یوسف یوسف موسوی نظر سید محمد
۱۸ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۷۳۰۱۸۰۹۸۱ رضا ناصحی کلوانق مهدی
۱۹ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۴۹۰۰۳۸۶۱۳۸ علی رضا پورصفر مسلم
۱۹ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۶۰۰۰۰۶۸۸۳۲ علی برومند مهدی
۱۹ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۶۲۱۰۶۹۲۵ نوروز احدپور امیر محمد
۱۵ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲۷۹۰۴۷۹۰۵۴ عیسی شری زاده هادی
۱۵ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲۲۴۰۲۰۵۰۴۰ احمد عموزادخلیلی محمد
۱۵ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۵۶۸۰۰۴۰۳۳۶ همایون علی تبار فیروزجاه سجاد
۱۶ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۵۴۵۰۰۴۰۶۰۱ سبحانعلی صفری هادی
۱۶ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۰۲۶۲۴۲۳ محرم پاهنگ حسن
۱۶ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۴۳۶۰۲۷۶۹۱۵ قربانعلی بختی یدالله
۱۷ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۳۰۶۰۳۴۰۰۷۲ علی شاهمرادی فریدونی ایمان
۱۷ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۴۳۶۰۲۵۰۷۵۴ حسین تاشک سجاد
۱۷ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۴۸۹۰۲۰۷۹۵۳ علیمردان دهقانکار رضا
۱۸ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۴۹۰۰۴۱۸۵۳۶ محمد موسی علیرضالو احمد
۱۸ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۶۰۰۰۰۹۹۰۸۸ محمد سعید بستانی احمد
۱۸ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۳۵۱۰۳۱۶۵۸۴ مهرداد شهبازی حسین
۱۹ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۵۸۶۰۰۷۷۷۱۸ خدابخش داستانی فریبرز
۱۹ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲۹۳۰۲۲۷۵۹۱ عبداله شکوری نجار نیما
۱۹ دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۳۰۲۰۴۴۲۹۵۸ عطا اخلاصی محمد
۱۵ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۵۲۱۰۰۹۹۱۱۳ عیسی زمندی علی
۱۵ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۲۴۸۰۲۷۱۴۸۱ جعفر جعفری علی
۱۵ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳۱۱۶۷۳۶۳۵ صفی اله شورچه احمد
۱۶ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۶۱۸۳۶۰۱۶ علی حاجی پور فرزاد
۱۶ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۵۰۳۰۰۶۹۰۱۱ سید سعید میرزائی سید علی
۱۶ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۶۰۲۰۰۴۳۹۴۰ حسن بدیع حسین
۱۷ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۶۱۶۷۰۲۹۰ حسن فضیلتی امین
۱۷ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۵۰۸۰۱۲۰۸۳۵ علی بابایی امیر محمد
۱۷ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵۹۰۳۱۸۱۸۸ محمدعلی بهبودی علی
۱۸ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۲۰۸۰۳۹۸۶۱۱ چنگیز باقری علی
۱۸ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۲۴۸۰۵۰۵۷۰۷ اسمعیل حمیدی محمد
۱۸ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۶۹۰۶۷۰۳۹۷ محمد عطاریان فدردی جواد
۱۹ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۲۹۸۰۷۵۶۳۰۱ حسن نظری رباطی حسین
۱۹ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۶۳۰۰۰۶۶۲۷۴ سید عابدین حسینی بویه سید ابراهیم
۱۹ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۷۶۹۷۷۹۴ ابراهیم قربانی امیرحسین
۱۵ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۱۹۰۲۵۹۵۸۳ حجت اله صفرپور علی
۱۵ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۵۹۰۳۲۴۱۲۹ داود نصیری دامناب مصطفی
۱۵ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۲۰۸۰۷۰۱۴۰۱ مصطفی ابراهمیان قاجاری امیرحسین
۱۶ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۶۵۵۰۰۴۰۱۲۴ سید عبدالحسین رضوی خانکهدانی سیدمحمدهادی
۱۶ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۲۷۴۱۲۵۳۶۴۱ سیدباقر موسوی صدر سیداحمد
۱۶ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۶۰۰۰۰۶۷۰۸۹ عبدالله ناظمی مسعود
۱۷ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۷۴۱۴۸۸۹۳۱ منصور جبارات یوسف
۱۷ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۶۶۶۰۱۳۵۵۶۱ اژدر علیزاده بیگدیلو علی
۱۷ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۰۵۰۶۳۰۵۲۱ حسین اصغر بلوکی علی
۱۸ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۳۱۵۰۳۹۷۱۴۶ جهاتگیر عبدی مالکی جاسم
۱۸ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۲۶۲۰۳۸۴۷۹۶ یونس یوسف زاده میلاد
۱۸ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۲۰۵۰۸۵۰۱۸۲ طهماسبقلی طهماسب تبار لفوری حسن
۱۹ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۲۰۲۰۶۳۶۷۴۳ حسن گزمه فرشاد
۱۹ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۴۲۱۰۲۹۲۹۳۱ رضا بیگلری آرش
۱۹ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۷۶۰۲۷۱۹۲۵ یوسف زنگنه قاسم آبادی رضا
۱۵ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۲۲۰۵۴۳۰۳۱ فرج الله بهادران مهدی
۱۵ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۹۸۰۳۲۳۱۳۶ رضا مددی زاده کمال
۱۵ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۶۸۰۰۳۵۳۶۷ ایرج عنایت زاده بورا رضا
۱۶ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۰۶۰۷۵۱۷۶۶ یدالله منصوری مصطفی
۱۶ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۳۱۵۰۳۹۰۲۷۳ حسن شهریاری جاسم
۱۶ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۱۳۰۴۶۲۷۰۷ خدابخش یعقوبی مهدی
۱۷ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۴۲۰۷۳۴۱۸۳ کاظم رفیعی مجومرد امیرمحمد
۱۷ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۰۸۰۴۷۰۹۲۱ محسن هارونی ملک آبادی محمد
۱۷ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۶۱۰۳۷۲۳۵۲ محمد شجری ابراهیم
۱۸ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۰۷۰۰۸۵۲۶۳ سعادت امیر پور وحید
۱۸ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۲۴۰۴۱۵۷۵۶ ابوالقاسم مظلومی تلگرد پوریا
۱۸ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۲۴۰۴۰۶۵۹۵ علی محمد همایون خواه فرزاد
۱۹ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۳۴۱۰۵۹۲۵۳۹ قنبر منصوری طلب عمران
۱۹ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۴۴۰۰۰۴۸۸۲ محمد حسین تبرته فراهانی محسن
۱۹ شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۳۴۱۰۲۹۰۶۷۲ محمد خوشدل مصیب
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۵۷۵۰۰۶۶۶۵۷ احمد رضا هادی حسین
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱۲۰۰۱۱۸۷۶ حیدرقلی القاسی احمد
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۳۷۱۴۱۲۳۸۲ حسین نیک روش محمد
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۰۵۰۷۶۸۱۳۳ رحمت حجتی محمدرضا
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۱۶۰۴۳۱۶۹۰ روزعلی آذرشب حسین
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۶۳۰۳۱۰۴۵۹ رمضان قنبری علی
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۶۰۰۰۰۸۸۹۹۱ اله مراد ایوازه یاسین
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۸۲۰۰۳۲۹۷۶ حسین راست بود حمید رضا
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۹۳۰۲۴۱۶۸۳ روشن غفوریان حسین
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۰۶۱۰۷۴۷۲۵ پیران بیرانوند علی
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۹۹۰۳۰۱۶۹۱ رسول صادقیان مهر یونس
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۵۸۳۰۰۱۵۴۳۹ ناصر مومنی میثم
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۲۲۰۶۶۱۸۰۸ قادر آئین صالح
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۳۱۵۰۴۱۸۱۴۳ رمضان درسته مهران
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۲۰۰۲۹۷۹۴۹ جمشید صیادی موسی وند داود
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۹۶۰۳۷۷۵۰۸ ناصر یزدانی چهاربرج هادی
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۲۴۰۴۴۷۰۴۶ شمس الله چراغک حسین
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۵۵۹۷۵۲۱۷۲ محمدزکی نیک محمدی مهدی
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۵۶۷۰۰۱۶۲۷۰ محمد پورغفار ابولفضل
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۹۹۰۷۷۴۸۷۳ علی قاسمی احمد
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۹۶۰۵۸۰۲۴۸ ملک محمد جلیلی صادق
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۶۲۳۴۱۸۷۷۴ کریم فتح اللهی پویا
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۳۶۰۲۸۰۹۳۹ سلیم امینی اکبر
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰۵۰۸۵۹۴۷۲ عباسعلی گرمابی امیرمحمد
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۳۱۰۰۲۸۵۱۸۲ عباس سرحدی امجز مجید
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۳۰۲۰۲۷۰۶۲۶ علی افشاری پور محمد کاظم
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۳۸۰۲۱۱۱۸۳ سیدحمدالله حسینی سیدمحمدجواد
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۶۹۰۰۷۴۴۴۱ قدیر آبدار حمید
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۰۶۰۷۴۰۲۴۱ علی محمد کوهزادی فولاد مسعود
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۶۰۲۰۰۳۹۸۰۳ عادل عباسپور ارزنق اسماعیل
۱۵ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۹۸۰۱۵۶۴۸۷ محمد حاتمی بورا علی اصغر
۱۵ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۳۸۰۷۱۴۸۸۷ حیدر افاضل جلال
۱۵ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۷۱۶۹۰۶۹۲ قاسم عبداللهی سفتوک علی
۱۶ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۹۶۰۴۳۲۴۴۴ خداوردی اکبری چهاربرج علی
۱۶ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۳۶۰۱۷۲۵۷۵ مردعلی هادی علی
۱۶ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۹۹۰۳۰۲۴۶۷ سیدمرادقلی حسینی سید مصطفی
۱۷ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۰۵۰۸۵۳۷۷۷ سجاد آقایی حاجی مهدی
۱۷ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۶۱۰۱۹۳۸۷۲ ابوالقاسم خلیلی حسین
۱۷ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۶۶۰۴۳۹۴۹۵ محمد علی بزی اله ری رضا
۱۸ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۳۲۰۱۷۴۹۰۸ جبار پرنو محمد رضا
۱۸ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۶۴۰۱۱۴۹۹۰ خیرالله غلامی بروجنی محمد
۱۸ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۳۱۱۰۱۵۰۳۸ رجب رضایی زوارق عباس
۱۹ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۹۶۰۴۸۵۳۸۶ بلال نعمتی نادرگلی علی
۱۹ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۴۰۰۲۰۵۵۷۴ علی حاجی لو رامین
۱۹ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۸۱۰۳۲۲۸۰۷ سید عبدالله جعفری سیدشرف الدین
۱۵ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۰۶۰۸۵۷۵۵۶ موعلی سعادت پور سجاد
۱۵ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۳۰۱۰۲۰۸۰۰ محمدهادی حسنی اردکانی میثم
۱۵ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۵۲۰۱۰۸۲۴۱ علی جان دیندارلواینالو محمد
۱۶ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۳۶۱۰۹۲۹۴۱۳ علیرضا غلامی پور عرفان
۱۶ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۶۷۰۶۶۰۵۷۴ چراغعلی علیزاده محمد
۱۶ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۷۴۰۶۹۵۷۹۹ چنگیز پرویزی چونقرالو محمدطه
۱۷ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۵۰۲۰۰۷۹۷۷۴ حسن خلج مرتضی
۱۷ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۳۱۱۰۳۷۰۳۱ علیرضا صفی خانی حسن
۱۷ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۵۲۱۰۰۹۳۷۷۸ محمد رضا جلالی علی
۱۸ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۳۸۶۰۷۷۵۸۱۲ رضا کاوندی علی
۱۸ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۰۸۰۵۹۰۷۲۳ مهدی محمد ی نژاد محمد
۱۸ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۰۵۰۷۳۵۱۹۷ محمدعلی علی پور حسین
۱۹ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۶۰۸۰۰۲۸۸۵۹ غلامرضا زارعی منوجان میثم
۱۹ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۶۵۴۰۰۶۱۹۳۵ علی صادقی نسب ضرغام
۱۹ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۶۱۰۲۶۳۶۵۱ حسن اکبری اصل علیرضا
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۶۶۰۳۵۹۰۰۱ حسین محمودی ماندنی نیما
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۵۰۹۰۰۵۷۲۳۰ داود روحی زهرائی حامد
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۶۰۶۰۰۴۶۰۹۶ دادمراد دررودی عنایت الله
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۲۲۸۲۳۸۳۷۷۱ کاووس زاهدی مهدی
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۶۶۰۲۲۵۶۸۲ عبدالحسین جلیل پیران محمد
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۶۰۶۰۰۹۴۷۶۷ محمود خالقپور علی
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۶۳۶۰۰۷۹۶۴۱ حسین مهدوی محمد
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۲۷۳۹۹۰۰۹۶۱ فریدون صدیقی چهارده فاضل
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۸۸۰۲۷۸۸۵۴ حسن رجبی زاده مهدی
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۶۳۰۰۰۳۱۸۸۸ بهمن عبدالعلی پور مهدی
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۶۰۰۰۱۲۱۴۶۶ قاسم جانه هاشم
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۸۰۷۴۵۳۶۱ محمد رضا موحدی مهدی
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۲۵۰۵۵۶۴۷۳ محمد حسن طلوعی علیرضا
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۵۱۹۰۲۳۰۳۶۸ عزیزاله نظری فردازنو صیام
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۸۱۰۱۵۹۴۱۸ گودرز بزرگ زاده رحمان
۱۵ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۲۸۱۶۹۶۵۶۱ کنعان کریمی محمد علی
۱۵ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۰۵۰۷۹۳۹۱۹ عباسعلی عابدی تبار رسول
۱۵ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۵۲۰۵۴۸۳۰۲ محمدحسین مروجی بهزاد
۱۶ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۶۱۰۳۶۰۳۵۴ بهروز عباسی مهره حسین
۱۶ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸۶۸۸۹۱۸ احمد رحمانی خلیلی ابوالقاسم
۱۶ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۵۴۲۰۰۱۷۵۹۸ عباس شهیدی شریف آبادی احمد
۱۷ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳۳۱۰۰۲۰۲۷۴ خدارحم مرادی علی
۱۷ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۶۱۵۰۰۲۶۰۷۸ عمران آقاجانی محمد
۱۷ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳۷۰۹۹۷۰۴۲ علی مبهوتی دیزجیکانی میلاد
۱۸ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۶۲۰۳۸۸۷۸۳ صابر خداپرست سینا
۱۸ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۴۶۲۳۳۲۴۸۱۸ سیف الله فتاحی دهکردی امین
۱۸ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۹۱۰۱۳۵۲۸۲ علی رضایی بیلندی مرتضی
۱۹ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۴۰۲۰۳۶۰۷۶۶ محمدعلی طاهری فرجاد وحید
۱۹ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳۵۸۰۸۴۰۲۳۱ عید محمد لطیفی سعید
۱۹ دوشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۴۷۱۰۵۷۱۱۱۲ محمد سراج عبد الحسین
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶۴۰۵۶۷۷۹۷ محمدهادی خوشخو حامد
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲۶۹۱۶۵۴۵۲۴ حمید محمدپور مهدی
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۵۵۰۲۰۸۴۹۶ علی احمدی محمد
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۶۸۰۲۲۳۵۷۷ سیدمحمد آتش زر سیدمحمدمحسن
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶۵۸۰۱۲۱۱۵۷ صفر جدیدی رضا
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۵۷۱۰۰۴۷۹۸۸ احمد تجلی مصطفی
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳۰۶۰۲۳۸۶۳۴ حمداله روح الامینی حسین
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۵۷۰۳۹۵۰۳۹ ابراهیم جوادی محس
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲۹۸۰۶۹۱۲۴۰ غلامرضا پورسروری وحید
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳۸۶۰۷۹۷۷۹۴ احمد شاکری فر امین
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۵۶۷۰۰۹۴۷۵۱ اکبر اصغری حسن
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶۰۰۰۱۳۸۶۰۱ محمدرضا حسینی فر سیدعبدالله
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۵۳۹۰۰۷۵۱۹۶ امیرعلی یوسفی مهدی
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳۵۴۹۹۴۹۱۵۴ خلیل وراویی دانیال
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲۳۸۰۲۰۴۲۰۹ سید حسین حسینی سید عبدالله
۱۵ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۳۱۱۰۳۹۵۳۷ پرویز خرمی محمدرضا
۱۵ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۴۱۹۰۲۱۶۹۷۶ محمد دیاری نژاد مصطفی
۱۵ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۸۸۰۲۳۳۶۷۲ عباس علی ربانی پور محمد باقر
۱۶ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۳۳۸۰۸۲۱۰۹۸ جمعه رضایی سرخایی مجید
۱۶ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۱۳۰۵۲۳۷۹۱ سید طاهر سخایی سیدمحمد
۱۶ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۳۷۱۴۹۲۹۵۵ محمد باقر اکبری محمد جواد
۱۷ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۶۱۰۱۵۲۹۲۰ رحم خدا بادران محسن
۱۷ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۳۳۸۰۳۰۲۱۹۸ عباس کاردان امین
۱۷ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۳۷۱۲۷۶۹۰۱ سید قاسم موسوی سید علی
۱۸ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۵۸۰۴۱۰۴۳۰ رحیم نعمتی فرد یاشار
۱۸ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۴۳۶۰۱۹۰۹۷۲ فرضعلی حسنی حمزه
۱۸ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۹۶۰۳۵۰۱۹۷ گلاب صادقیان مهدی
۱۹ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۱۹۰۱۹۹۴۶۷ محمد حسن رهایی احمد
۱۹ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۴۱۰۳۷۴۷۷۶ مصطفی صلاحی رضا
۱۹ چهارشنبه۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۶۴۰۳۹۷۶۱۱ علیرضا افضلی حسن
۱۵ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۵۰۲۰۰۴۹۸۶۷ علیرضا حسینی مرتضی
۱۵ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰۲۰۱۹۲۱۵۲ موسی بامری مهدی
۱۵ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۴۹۰۲۷۴۴۸۲ سید عبدالعلی هاشمی سید عبدالحمید
۱۶ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۶۱۰۲۵۴۹۲۸ سید احمد هاشمی سید مهدی
۱۶ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۶۰۰۰۱۲۹۰۷۶ مهدی داره یعقوب
۱۶ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۹۹۴۰۹۹۴۹۷ سلیمان ضیایی مقدم محمدامین
۱۷ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۷۱۰۸۶۶۲۰ حسینعلی محمدی نسب روح الله
۱۷ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۷۱۸۲۴۴۱۹ میر رحیم موسوی دولت آبادی محمد حسین
۱۷ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰۵۰۷۷۲۲۵۳ غلامحسن مجاهدی جعفر
۱۸ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۵۵۰۰۹۱۴۳۵ احمد قاسمی عباس
۱۸ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۰۲۰۳۸۹۳۲۱ جمشید محمدی سلیمانی احسان
۱۸ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۲۱۰۱۳۲۲۲۲ ولی الله دلیری مهدی
۱۹ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵۹۰۲۵۰۱۱۷ داداش ایوبی مصطفی
۱۹ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۵۸۱۱۱۳۶۱۸ فردین قلی زاده مقدم رضا
۱۹ شنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۹۸۰۱۳۰۶۸۱ قدرت کمندانی بهمن
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۶۶۰۰۰۳۴۲۸۹ عباسعلی کثیری حبیب آبادی علی
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۴۶۱۰۴۶۷۳۷۲ یعقوب کریمی صادق
۱۵ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶۹۰۱۲۲۶۱۷ نورالدین واصفی ینگجه رضا
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰۵۰۸۴۶۱۴۲ جواد محسن پور حسن
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۳۹۵۰۴۱۲۳۴۴ محمود محمودزاده مسعود
۱۶ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۴۲۲۰۴۵۹۰۲۲ عزت الله دیده بان محمد
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۴۲۲۰۵۲۹۹۵۰ گل محمد صادقی مهر احمد
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۵۶۰۰۷۷۷۵۲ محمد قلی نصیری فارسی محمد
۱۷ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵۷۰۱۵۵۳۸۰ رجب سلمانی سعید
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۵۵۰۱۹۵۹۶۵ حسن بنی اسدی محمد امین
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸۱۰۱۹۶۰۷۸ سید موسی میرمحمدیان سید مصطفی
۱۸ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۲۸۲۱۷۳۴۴۹ کورش پاکروان رامین
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۴۸۵۰۰۶۱۸۸۵ شاعلی ساعدی رامین
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۳۹۳۴۴۳۹۳۲۲ عظیم شاه محمدی سنگده علی
۱۹ یکشنبه۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۴۹۸۰۰۷۵۴۴۴ رامین اسکندری محمدجواد
۱۵ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۴۵۵۰۰۶۳۳۰۰ علی کرم شیراوند رضا
۱۵ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۶۹۰۱۶۷۹۵۵ صادق محمدی زاده علی
۱۵ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۰۵۰۷۸۷۸۷۰ محمد یوسف یغما علی اکبر
۱۶ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۴۰۰۰۳۰۹۳۰۷ ایرج غلامی مکمل محمد
۱۶ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۶۱۵۰۰۱۲۷۱۹ ولی اله جعفری مهدی
۱۶ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۳۹۲۰۶۷۳۰۷۷ علی شعبانلو حامد
۱۷ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۳۴۱۰۵۵۳۹۸۳ کیدی اخلاصی حسین
۱۷ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۵۴۸۰۰۵۰۱۶۸ خداکرم زمانی فارسی صابر
۱۷ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۴۱۹۰۰۳۱۶۵۸ حاجیمراد عسگری سید امین
۱۸ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۲۹۴۰۲۰۶۶۷۸ احمد سرخوش علیرضا
۱۸ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۹۰۰۱۵۳۷۵۰ سید عباس موسوی سید امین
۱۸ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۰۹۰۳۷۴۴۴۵ حسن پورعباس نجف آبادی داود
۱۹ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۵۰۶۰۰۵۳۲۷۱ جلیل قنبری رحمانلو سعید
۱۹ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۴۲۷۰۹۶۶۸۹۰ حسینعلی کرمی محمد مهدی
۱۹ دوشنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۳۰۴۰۳۱۶۴۶۱ محمد ضیاالدینی حسین
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۴۳۴۵۷۵۷ سیدمسلم قرشی سیدعلی
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۱۹۰۲۳۳۹۵۹ ابراهیم موسوی سیدمهدی
۱۵ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۹۲۲۸۴۲۰۹۴ امیر جلالیان بقال امید
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۲۹۸۰۹۵۱۱۴۵ منصور پورکمالی محمدامین
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۳۹۲۰۶۴۸۷۲۲ رضا حسین یارمطاقلو سهرابی علی محمد
۱۶ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۶۶۰۲۹۷۴۲۷ علی حسن زاده مهدی
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۳۲۱۰۰۶۲۹۹۴ علی حسینی پور راوری زاده مهدی
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۳۵۷۰۰۷۸۵۹۰ اسد سبزی محمد رضا
۱۷ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۶۰۰۰۰۷۸۶۲۵ عبدل خرند سامان
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۳۸۶۰۹۸۶۹۷۱ غلامرضا فارسی رسول
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۱۷۶۵۹۵ بهرامعلی جوانبخت یلک لو سجاد
۱۸ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۲۴۴۰۳۹۱۴۶۸ حسینعلی کرمی محمدرضا
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۴۲۴۰۴۱۳۳۲۱ علی امینی نیا محمد
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۳۷۰۱۹۳۱۷۲ حسین ابرقویی میثم
۱۹ سه شنبه۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۴۱۶۰۴۴۱۳۶۱ رضا جهانگیری مهدی
۱۵ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۳۵۱۰۲۸۰۶۲۸ امراله طوسی امین
۱۵ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱۱۲۱۰۸۱۷۳ صولت عابدینی فر عمران
۱۵ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۵۰۲۰۱۰۰۳۴۱ عباس مختاری داود
۱۶ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۹۱۰۰۳۲۹۹۸ حسین عجم زیبد علی
۱۶ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۶۳۶۰۰۸۰۴۶۱ عتاب صحرانژاد حسن
۱۶ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱۵۷۱۵۲۷ غلامحسین سبزآبادی داود
۱۷ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۳۴۷۰۰۹۱۷۹۱ مهراب حیدری نارمندی پیمان
۱۷ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۵۶۶۰۰۲۲۸۶۳ ناصر محمدی آقامیرلو حسین
۱۷ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۶۱۹۵۹۳۵۵ جلیل امان زاده مرتضی
۱۸ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۷۳۰۱۳۲۱۷۰ علی اکبر جهانمهر رسول
۱۸ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۵۳۶۰۰۴۳۲۵۳ بختیار سابقی وحید
۱۸ چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۳۱۳۱۵۹۳۳۸۵ کرامت شاکری حسین

 


طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)