زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۲ – شعبه تهران ۱۳۹۷   (0 بازدید)


مدارک لازم جهت مصاحبه:
۱ – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۲ – عکس ۴ * ۳ دو عدد
۳ – فرم ارزیابی اتمام سطح ۱
۴ – ارائه مدرک دال بر پذیرش یا اقدام به انتقالی برای حوزه علمیه تهران

منابع مصاحبه: فقه و اصول و اطلاعات عمومی

آدرس: تهران- خیابان امام خمینی (ره) – نرسیده به میدان حسن آباد- جنب بیمارستان سینا- حوزه علمیه مجدالدوله

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی – شعبه تهران
شماره تماس: ۰۹۱۱۸۵۸۲۳۶۰

*ضمنا اولویت پذیرش با طلاب تهران میباشد و طلاب شهرستانی نیز می بایست تا قبل از اعلام نتیجه
نهایی مدارک خود دال بر پذیرش درحوزه علمیه تهران را به این مرکز ارازه نمایند*

____________________________________________________________________________________________

 

ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۱۵۰۳۵۰۵۲۱ مصطفی برزکار ۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۶۰۱۰۰۹۲۷۱۱ سعید فرهنگ جلودار ۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۲۷۱۲۴۳۰۹۴ احمدرضا فتحی ۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۹۶۰۲۵۲۰۱۲ احسان حضرت زاده ۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۰۵۰۸۲۸۹۴۲ مجید خلیلی ۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۳۱۰۶۱۰۱۲۹ سعید حاجی محمدی ۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۰۶۰۸۴۳۵۹۸ مهدی فاضلی ۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۶۳۰۳۳۳۸۰۷ ابراهیم رحیمی ۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۶۰۰۰۰۶۸۸۳۲ مهدی برومند ۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۶۳۲۰۰۴۲۵۷۵ مجید همتی چهاردهی ۱۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۱۰۵۶۰۶۲۶ محمدرضا گودینی ۱۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۶۹۰۶۵۵۱۳۴ سید روح ا…موسوی ۱۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۲۷۹۰۱۷۹۷۷۸ سید مجتبی مقدم ۱۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۲۶۰۲۱۴۶۳۲ محسن مرتضوی ۱۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۲۴۰۳۵۷۶۴۰ سجاد آبروشن ۱۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۵۲۱۰۰۹۴۷۷۴ حسین علیزاده ۱۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۲۲۰۴۱۴۰۳۷ سیدعیسی هاشمی زاده ۱۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۲۰۰۴۱۱۰۷۵ مهدی چراغی ۱۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۵۴۸۰۰۸۴۸۶۰ علی بارونی ۱۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۵۳۸۰۰۲۴۰۰۹ مصطفی نوروزی ۲۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۳۷۱۲۲۴۶۰۸ سید علی قاضوی ۲۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۳۶۰۲۵۰۷۵۴ سجاد تاشک ۲۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۸۹۰۲۰۷۹۵۳ رضا دهقانکار ۲۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۹۰۰۴۱۸۵۳۶ احمد علیرضالو ۲۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۶۰۰۰۰۹۹۰۸۸ احمد بستانی ۲۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۳۰۲۰۴۴۲۹۵۸ محمد اخلاصی ۲۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳۶۱۳۳۳۶۳۴ مهدی علوی مرام ۲۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۱۹۰۲۵۹۵۸۳ علی صفرپور ۲۸
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۲۷۴۱۲۵۳۶۴۱ سید احمد موسوی صدر ۲۹
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۲۳۲۲۲۹۶ محمد حسن هاشمی کریم ۳۰
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۵۳۹۰۰۸۱۴۵۵ حسین حسامی ۳۱
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۶۰۰۰۰۶۱۳۰۷ حامد رواق ۳۲
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۴۲۴۰۳۹۲۹۰۱ فرشاد بژدوم ۳۳
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۵۴۰۳۸۲۳۳۸ سجاد دهقان ۳۴
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۴۱۸۰۰۹۷۴۴۳ سلیمان یوسف بند ۳۵
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۴۲۲۰۶۱۴۲۷۳ محمد بینا ۳۶
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۰۵۰۷۸۷۸۹۷ رضا یقما ۳۷
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۲۷۳۰۱۲۷۶۸۲ معین مهدی پور ۳۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۴۱۲۰۳۶۷۹۲۴ سید علی حسینی ۳۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۲۷۹۰۳۳۱۵۲۲۹ سید حسین موسوی صدر ۴۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۶۶۶۰۱۳۵۵۶۱ علی علیزاده بیگدیلو ۴۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۰۵۰۶۳۰۵۲۱ علی بلوکی ۴۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۴۲۱۰۲۹۲۹۳۱ آرش بیگلری ۴۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۷۶۰۲۷۱۹۲۵ رضا زنگنه قاسم ابادی ۴۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۲۱۳۰۴۶۲۷۰۷ مهدی یعقوبی ۴۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۵۷۵۰۰۶۶۶۵۷ حسین هادی ۴۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۳۱۱۳۸۵۷۱۰ رضا طهماسبی ۴۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۶۳۰۳۱۰۴۵۹ علی قنبری ۴۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۰۷۰۴۰۳۸ سعید رباط جزی  ۴۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۶۰۶۰۱۲۴۹۰ جلال خالصی  ۵۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۵۱۰۰۳۶۴۹۱ علی سقرجوقی ۵۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۲۲۰۰۴۷۳۸ محمد هادی قنبری ۵۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۳۱۰۰۱۵۴۵۷ سینا کمالی ۵۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۸۲۰۸۸۶۱ احسان حاجی نژاد ۵۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۶۰۰۰۱۲۷۰۵ علیرضا ارژنگ ۵۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۵۵۹۰۰۳۳۸۴ محسن کرمی شنستقی ۵۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۶۶۴۰۰۳۱۵۸ سید سجاد فرزدمنش ۵۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۲۷۱۱۶۷۵۴ امیر حسین قاسمی ۵۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۶۴۴۰۰۷۰۳۲ علی عارفخانی ۵۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۲۰۰۳۷۱۸۸ فردین چراغی ۶۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۲۲۰۶۶۱۸۰ صالح آئین ۶۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۳۵۴۰۰۱۷۶۴ حسین دباب ۶۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۵۶۷۰۰۱۶۲۷ ابولفضل پورغفار ۶۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۱۰۰۲۸۵۱۸ مجید سرحدی امجز ۶۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۰۶۰۷۴۰۲۴ مسعود کوهزادی فولاد ۶۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۸۳۶۰۰۲۶۴ میثم محمدی ۶۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۷۱۶۹۰۶۹۲ علی عبداللهی سفتوک ۶۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۴۹۰۲۳۸۷۵۳ علیرضا قاسمی ۶۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۳۱۱۰۱۵۰۳۸ عباس رضایی زوارق ۶۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۴۰۰۲۰۵۵۷۴ رامین حاجی لو ۷۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۹۳۴۴۶۲۷ ایمان نیکجه فراهانی ۷۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶۴۱۵۷۳۶ امین فخار نارکی ۷۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۹۰۰۲۰۷۹۰۱ بهمن محمدی ۷۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۶۰۰۰۱۳۸۰۰۸ سجاد کیانی ستوده ۷۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۳۶۰۴۴۸۸۳۱ علی مرادی کشک آبادی ۷۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۰۲۰۲۰۱۴۴۷ محمد علمداری زارع ۷۶
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۷۸۳۴۳۱۷ امیر علی آقایانی ۷۷
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۶۰۰۰۰۲۵۰۲۵ سید شیث آهسته ۷۸
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۲۷۰۰۷۵۸۴۶ علی سلیمی فر ۷۹
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۳۸۰۱۸۶۱۳۸ امید خسرویان ۸۰
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۷۱۰۸۸۲۸۸ امیر حسین صمدی ۸۱
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۶۷۰۶۶۰۵۷۴ محمد علیزاده ۸۲
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۷۴۰۶۹۵۷۹۹ محمدطه پرویزی چنقر آلو ۸۳
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۳۸۶۰۷۷۵۸۱۲ علی کاوندی ۸۴
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۷۹۰۶۴۵۰۱۹ علی ولی زاده ۸۵
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۱۹۹۶۸۹۱ محمد جواد راستگو ۸۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۰۵۰۷۳۵۱۹۷ حسین علی پور ۸۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۴۲۴۰۴۶۵۱۱۷ حبیب مجیدی فر ۸۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۶۱۰۲۶۳۶۵۱ علیرضا اکبری اصل ۸۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۵۲۰۱۵۱۰۹۹ مهدی شاهسونی ۹۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۶۳۰۰۰۲۲۰۵۶ حامد جانعلی ۹۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۶۱۰۲۰۹۸۴۱ علی کلوائی ۹۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۴۶۱۰۵۳۲۴۱۷ سید علی احمدی ۹۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۹۰۰۳۱۶۵۱۰ امیر حسین رحیمی ۹۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۷۴۱۶۷۱۴۲۶ محمد سیاهوش ۹۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۴۲۴۰۴ ۲۶۰۸۱ حمید رضا رحمانی ۹۶
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۴۵۸۰۳۴۲۲۲۴ سجاد جلال ۹۷
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۸۸۷۴۴۶۰ علیرضا قنبری ۹۸
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۳۰۶۰۳۹۶۲۵۶ محسن جمعه پور افشار ۹۹
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۴۱۰۲۴۲۹۸۵ علی نوروزی ۱۰۰
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۶۴۴۰۰۸۷۶۹۱ محمد فیض آبادی ۱۰۱
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۷۸۰۷۴۵۳۶۱ مهدی موحدی ۱۰۲
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۹۱۰۱۳۵۲۸۲ مرتضی رضایی بیلندی ۱۰۳
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۲۶۹۱۶۵۴۵۲۴ مهدی محمد پور ۱۰۴
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۴۱۸۰۱۱۴۷۱۲ کاظم زارعی ۱۰۵
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۰۵۰۶۹۴۷۲۴ مهدی عین آبادی ۱۰۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۶۵۸۰۱۲۱۱۵۷ رضا جدیدی ۱۰۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۵۷۱۰۰۴۷۹۸۸ مصطفی تجلی ۱۰۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۲۵۵۹۸۶۷۸۳۴ علی شیبانی ۱۰۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۷۶۴۸۶۴۵ محسن عطاران ۱۱۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۲۵۰۳۸۷۴۲۶ مرتضی هاشمی راد ۱۱۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۴۱۲۰۶۳۶۰۸۹ محمد حسین عدالتخواه ۱۱۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۴۹۱۱۶۷۵۰۲۰ محمد دغانلو ۱۱۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۵۵۶۰۲۵۸۱۶۴ سید فهیم موسوی ۱۱۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۸۷۵۷۸۷۱ امیرحسین علی یار ۱۱۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۵۲۰۰۰۸۷۰۳۱ علیرضا وزیری ۱۱۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۱۸۰۱۹۱۸۶۵ حمزه مرادی ۱۱۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۴۴۰۳۹۱۴۶۸ محمد رضا کرمی ۱۱۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۱۷۶۵۹۵ سجاد جوانبخت یلک لو ۱۱۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۶۰۰۰۰۷۸۶۲۵ سامان خرند ۱۲۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۶۴۴۰۰۹۷۲۹۶ سید سجاد حسینی ۱۲۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۰۶۰۸۲۰۳۰۱ سجاد دالوند ۱۲۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۱۹۰۲۱۶۹۷۶ مصطفی دیاری نژاد ۱۲۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۸۸۰۲۳۳۶۷۲ محمد باقر ربانی پور ۱۲۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۱۳۰۵۲۳۷۹۱ سید محمد سخایی ۱۲۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۳۶۰۱۹۰۹۷۲ حمزه حسنی ۱۲۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۶۴۰۳۹۷۶۱۱ حسن افضلی ۱۲۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۵۰۲۰۰۴۹۸۶۷ مرتضی حسینی ۱۲۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۰۵۰۷۷۲۲۵۳ جعفر مجاهدی ۱۲۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۳۵۵۰۰۹۱۴۳۵ عباس قاسمی ۱۳۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۴۷۶۹۴۶۸ اسماعیل رضائی ۱۳۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۴۳۴۵۷۵۷ سید علی قرشی ۱۳۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۵۴۰۱۱۶۹۹۱ نعیم چراغی پورر ۱۳۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۹۰۰۱۵۳۷۵۰ سید امین موسوی ۱۳۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۳۰۶۰۴۵۱۳۸۹ امیرحسین حسین زاده ۱۳۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۳۷۱۰۲۶۷۲۵ میثم حیدری خراسانی بیدگلی ۱۳۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۰۰۰۳۰۹۳۰۷ محمد غلامی مکمل ۱۳۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۰۵۰۷۸۷۸۷۰ علی اکبر یغما ۱۳۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۵۵۰۰۶۳۳۰۰ رضا شیراوند ۱۳۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۸۵۰۰۶۱۸۸۵ رامین ساعدی ۱۴۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۴۲۰۷۱۶۹۱۶ سعید عابدینی ۱۴۱
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۸۱۰۱۹۶۰۷۸ سید مصطفی میر محمدیان ۱۴۲
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۹۲۰۰۰۳۵۸۴ رامین دالوند ۱۴۳
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶۴۰۱۵۸۵۴۵ صادق نادی سندانی ۱۴۴
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳۹۵۰۴۱۲۳۴۴ مسعود محمودزاده ۱۴۵
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۰۵۰۸۴۶۱۴۲ حسن محسن پور ۱۴۶
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۴۶۱۰۴۶۷۳۷۲ صادق کریمی ۱۴۷
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۶۶۰۰۰۳۴۲۸۹ علی کثیری حبیب آبادی ۱۴۸
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۵۹۰۲۵۰۱۱۷ مصطفی ایوبی ۱۴۹
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۲۱۰۱۳۲۲۲۲ مهدی دلیری ۱۵۰
۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳۰۲۰۳۸۹۳۲۱ احسان محمدی سلیمانی ۱۵۱
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶۰۰۰۰۵۱۹۹۹ حمید الهی ۱۵۲
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴۲۴۰۲۰۵۵۷۳ ستار بهروزی اصل ۱۵۳
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶۰۰۰۰۲۱۳۸۰ سید حامد سعیدیان پناه ۱۵۴
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴۸۰۰۰۲۶۳۰ سید ایمان نجفی ۱۵۵
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱۵۷۱۵۲۷ داوود سبزآبادی ۱۵۶
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲۰۸۰۷۷۲۵۸۹ محمدحسین رضایی ولاشدی ۱۵۷
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۷۳۰۱۳۲۱۷۰ رسول جهانمهر ۱۵۸
۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴۲۷۰۸۳۵۸۸۵ مهرداد احمدی ۱۵۹

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)