زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۳ حقوق خصوصی_ قـــم ۱۳۹۸   (0 بازدید)


مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱-اصل کارت ملی + یک عدد کپی از کارت ملی

۲-عکس۴×۳  یک عدد

۳-فرم ارزیابی اتمام سطح۲

۴-اصل مدرک کارشناسی حقوق + یک عدد کپی از مدرک

منابع امتحانی:
فقه و اصول درحد پایه ۹ – حقوق تجارت -حقوق مدنی ۱ الی ۸ _ آئین دادرسی مدنی ۱ و۲ و ۳

آدرس:قم-خیابان معلم-میدان معلم-مدرسه امام کاظم(ع) بلوکA-طبقه یک-اتاق۱۰۷-مرکزتخصصی حقوق و قضای اسلامی

شماره های تماس: ۳۷۱۰۸۲۱۳ – ۳۷۱۰۸۱۹۱ – ۳۷۸۳۹۰۵۲ – ۰۲۵

____________________________________________________________

زمان مصاحبهتاریخ مصاحبهنام پدرنام خانوادگینامردیف
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸اسفندیارپنائی شمسحمید۱
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸علیرضارفیعی پورمحمد۲
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸روح اللهآقاسی زادهحامد۳
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸مظفرقنبریمحمد جواد۴
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸سیدمحمدسالاریسیدمحمدرضا۵
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸ابراهیمایمانیمحمد۶
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸یحییسیوندی پورمحسن۷
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸یوسفعظیمیمحمد حسین۸
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸غلامرضاعادلی مقدممحمد۹
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸حمزهزنگوییحبیب۱۰
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸محمداحمدی برهان ابادیحسین۱۱
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸اصغرعباسیعلی۱۲
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸ابراهیمجواهریقدرت۱۳
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸کوروش محمدرضادبیریسیدامیر۱۴
ساعت۱۷شنبه۵مرداد۱۳۹۸عباسایرانپورعرفان۱۵
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸احیامحمدخوش خبر امیرانلوحسن۱۶
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸محمدجوادغلامعلی تبار فیروزجائیمحمد۱۷
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸قابلحبیب زادهسعید۱۸
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸قاسمزنگی ابادیحمیدرضا۱۹
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸شااحمدعزیزیهادی۲۰
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸حسینصابریمجید۲۱
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸علی محمدابراهیم پورمهدی۲۲
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸حسینرحیمیمحمد۲۳
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸غبدالحسیندریاقاسم۲۴
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸یوسف علیکرمیمهدی۲۵
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸طومارسعادتیعلی اکبر۲۶
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸محمدسهرابیحسن۲۷
ساعت۱۷یکشنبه۶مرداد۱۳۹۸علیرضاروانعلی اصغر۲۸
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸قربانعلیفرهمندنژادفرهاد۲۹
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸علیرضادادخواه بیدگلیمحمدصالح۳۰
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸شیرزادفریدون زادهجواد۳۱
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸اسمعلیحیدریمیلاد۳۲
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸علیزارعیمحسن۳۳
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸جمعیساکیحسن۳۴
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸علیبهرامیعلی اکبر۳۵
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸قدیرمحمدی کوهیروح الله۳۶
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸ولی اللهفخیمیمصطفی۳۷
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸ایمانقلیصادقیامین۳۸
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸عباسخواجوییحامد۳۹
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸علیهجرانی کمال پورحمیدرضا۴۰
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸یحییدانشمندیعقوب۴۱
ساعت۱۷دوشنبه۷مرداد۱۳۹۸اله مرادعلیپور طالبسجاد۴۲
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸سید یارمرادحسینی انورسید حسین۴۳
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸مرادعلیکردمرتضی۴۴
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸فیض اللهنظری علی کرزانیمهرداد۴۵
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸صولتاویسی کلیبرمهدی۴۶
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸سیدمرادموسوی خادمیسیدمحمد۴۷
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸علی اصغربازوبندیحسین۴۸
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸محمدرضاکمرزریننادر۴۹
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸احمدقندهاریعلی۵۰
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸ناصرطالبیمحمد مهدی۵۱
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸ابراهیمابراهیمی طاهریمحمد۵۲
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸یعقوبعلیقاضی کندیعلیرضا۵۳
ساعت۱۷سه شنبه۸مرداد۱۳۹۸پیرویهاشم۵۴


طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)