زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۳ حقوق خصوصی_ قـــم ۱۳۹۹   (0 بازدید)


مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱-اصل کارت ملی + یک عدد کپی از کارت ملی

۲-عکس۴×۳  یک عدد

۳-فرم ارزیابی اتمام سطح۲

۴-اصل مدرک کارشناسی حقوق + یک عدد کپی از مدرک

منابع امتحانی:
فقه و اصول درحد پایه ۹ – حقوق تجارت -حقوق مدنی ۱ الی ۸ _ آئین دادرسی مدنی ۱ و۲ و ۳

آدرس:قم-خیابان معلم-میدان معلم-مدرسه امام کاظم(ع) بلوکA-طبقه یک-اتاق۱۰۷-مرکزتخصصی حقوق و قضای اسلامی

شماره های تماس: ۳۷۱۰۸۲۱۳ – ۳۷۱۰۸۱۹۱ – ۳۷۸۳۹۰۵۲ – ۰۲۵
___________________________________________________________________

زمان مصاحبهتاریخ مصاحبهش.پ.م.مدیریتنام پدرنام خانوادگینامردیف
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۵۹۱۳۷۶فرج الهدودمانی گشتیمحمدرضا۱
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۵۳۶۲۱محمدامیرخانیامیر۲
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۲۹۰۹۸علی محمدحسنیعلیرضا۳
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۸۹۴۸حمیدرضامنتصریمحمدحسین۴
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۹۴۷۴خداکرماحمدیابوطالب۵
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۴۳۰۴۶حبیبآرام فرحسام۶
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۳۲۳۱۱خیرالهباقریوحید۷
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۵۹۰۲۴۶علیمهرابی گلناآبادیرضا۸
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۴۷۹۵۸قادرسیمساریرضا۹
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۲۹۴۱۳سیدحسینحسینی مرزنگوسید حسن۱۰
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۵۱۰۲۳۵۶خیراللهروزبهانییزدان۱۱
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۵۹۰۸۷۹علیرضائی بیلندیمرتضی۱۲
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۰۱۵۱۶علیآیتمرتضی۱۳
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۶۷۸۶۱۹محمدشریفلومرتضی۱۴
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۶۳۰۰۳۶۹یوسفعظیمیمحمدحسین۱۵
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۶۸۹۹۰۴رضابزازبنابیحسن۱۶
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۶۸۳۵۱۶علینجفی حاجیورابوذر۱۷
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۳۵۰۶۷فضل الهنیک بخت ناصرآبادمرتضی۱۸
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۶۸۶۸۳۰سیدعلی اکبرمسلمیسید مهدی۱۹
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۳۰۲۷۷سیدنصرالهعلوی مطلقسید مهدی۲۰
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۶۲۰۰۶۸۲غلامرضاباران زاده ابراهیم آبادیامین۲۱
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۳۱۶۵۸محمدعلیفتوحیان چناریمحسن۲۲
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۲۹۴۶۵قربانعلی خان بابایی قراآرش۲۳
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۶۱۳۰۶۲۶رمضانعلیشکوهی فردابوالفضل۲۴
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۱۸۴۷رحیمخانه برقمهدی۲۵
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۰۹۲۶۹احمدکریمدادی فرسنگیمحمدجواد۲۶
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۱۹۶۳۰علیخالداری اپورواریمحمدحسین۲۷
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۲۳۰۲حسینرمضانیمیلاد۲۸
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۱۵۴۶۳مهدیصادقیابوالفضل۲۹
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۲۹۰۲۷حسینتقویسامان۳۰
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۷۳۰۱۱۰۲علیرضاخدابخشمحمدجواد۳۱
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۴۹۶۱عبدالرضامیرزائیتقی۳۲
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۲۶۲۴۱محمدبهرامیحسین۳۳
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۶۵۲۹سید جوادعابدیانسید رضا۳۴
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۳۱۶۳۲مجیدحسین پورمرادیمعین۳۵
۱۹۱۳۹۹/۰۵/۲۷۱۱۷۲۳۷حاتمنظرعلیونداحمد۳۶
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۸۳۰۰۸۳۱احیامحمدخوش خبرامیرانلوحسن۳۷
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۸۸۹۲۳۷قدرتسعادتیمجید۳۸
۱۶۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۴۰۷۲۵حمیدعلی یاریمصطفی۳۹
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۱۲۵۳۹محمداکبری حسنارودیوحید۴۰
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۲۵۱۶۱جعفرواحدمحمد۴۱
۱۷۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۲۷۳۸۷مرتضیرضائی فرحمید۴۲
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۳۶۰۷۹سید مهدیحسینی سید محمد۴۳
۱۸۱۳۹۹/۰۵/۲۸۱۳۰۲۵۸سیدمحمدکرباسیسید کاظم۴۴

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)