زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۳ “حقوق جــزا ” شعبه تهران سال۱۳۹۸   (0 بازدید)


مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱-اصل کارت ملی + یک عدد کپی از کارت ملی

۲-عکس۴×۳  یک عدد

۳-فرم ارزیابی اتمام سطح۲

۴-اصل مدرک کارشناسی حقوق + یک عدد کپی از مدرک

منابع امتحانی:
رسائل و مکاسب و فقه و اصول- دروس حقوقی در حد کارشناسی

آدرس:تهران خیابان امام خمینی، بعد از خیابان سی تیر ، جنب بیمارستان سینا – مسجد ومدرسه مجدالدوله

ایستگاههای نزدیک به آدرس مذکور(ایستگاه حسن آباد و ایستگاه امام خمینی)
شماره تماس: ۰۹۱۹۶۶۳۲۴۸۷
ضمنا اولویت پذیرش با طلاب تهران می باشد وطلاب شهرستانی نیز می بایست تا قبل از اعلام نتیجه نهایی مدارک خود دال بر پذیرش در حوزه علمیه تهران را به این مرکز ارائه نمایند.

________________________________________________________________

____ساعت مصاحبه_________تاریخ مصاحبه_____نام پدرنام خانوادگینامردیف
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدحسنلورضا۱
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدحسیندشتیابراهیم۲
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدیوسفیمنبرعلی۳
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸یزدانروزبهانیخیرالله۴
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸عباسقاسمی نژادعیسی۵
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدایمانیابراهیم۶
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمد حسینعظیمییوسف۷
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸مجتبیهاشم پورفریدون۸
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدخسرویزادهمازن۹
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمد صادقمحمدیافراسیاب۱۰
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸مهدیمقربیپرویز۱۱
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محسنفاتحی پیکانیمصطفی۱۲
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸ابوذرنجفی حاجیورعلی۱۳
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حسینکریمیمحمدکریم۱۴
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸سلیمانکلانترزاده اصلسردار۱۵
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدشعیبینورالدین۱۶
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حمیدرضایوسفیکاظم۱۷
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حمیدمجیدناترییدالله۱۸
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حسندانایی فرعلی۱۹
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸مرتضیعلی یاریولی الله۲۰
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸ابراهیمطاهرلوییاباصلت۲۱
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حسیناسماعیلیعین الله۲۲
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸رضاحقدانعلی۲۳
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدحسینیحسن۲۴
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸احسانحسین نفریحسین۲۵
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸سجادخسروینظر۲۶
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸رضاعباسینعمت۲۷
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸اکبرپسندیده پیرلورحمت۲۸
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸مجتبیاحمدوندحق مراد۲۹
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حامدرضاپوریداله۳۰
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸البرزعالی طیبیمنصور۳۱
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حسینباقریمجتبی۳۲
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸مسعودطهماسبیحسین۳۳
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸جوادکرمیعبدالحسین۳۴
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸وحیدصانعی راداکبر۳۵
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸جلیلقدیمی عشرتفرزندعلی۳۶
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸مهردادنظری علی کرزانیفیض الله۳۷
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸ایوببرزگرمهدی۳۸
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸وحیدقهرمانیحمزه۳۹
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸علیقندهاریاحمد۴۰
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸امینمرادیمحمد۴۱
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدابراهیمی طاهریابراهیم۴۲
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸احمدآقاباباییعلی۴۳
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸حسننیسیعبدالرحمن۴۴
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدیعقوبی کیشمحمد علی۴۵
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸مسعودنیک پروریگودرز۴۶
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸آرشکیانیسیف الله۴۷
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸رضابحرودیعلی اکبر۴۸
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸سید مهدیموسوی درچهسید قاسم۴۹
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸عباسشفیع خانیقربانعلی۵۰
ساعت۸صبحسه شنبه۱۵مرداد۹۸محمدحسینقلیزادهپرویز۵۱طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)