زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۲ – شعبه تهران ۱۳۹۸   (0 بازدید)


مدارک لازم جهت مصاحبه:
۱ – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۲ – عکس ۴ * ۳ دو عدد
۳ – فرم ارزیابی اتمام سطح ۱
۴ – ارائه مدرک دال بر پذیرش یا اقدام به انتقالی برای حوزه علمیه تهران

منابع مصاحبه: فقه و اصول و اطلاعات عمومی

آدرس: تهران- خیابان امام خمینی (ره) – نرسیده به میدان حسن آباد- جنب بیمارستان سینا- حوزه علمیه مجدالدوله

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی – شعبه تهران
شماره تماس: ۰۹۱۱۸۵۸۲۳۶۰

*ضمنا اولویت پذیرش با طلاب تهران میباشد و طلاب شهرستانی نیز می بایست تا قبل از اعلام نتیجه
نهایی مدارک خود دال بر پذیرش درحوزه علمیه تهران را به این مرکز ارازه نمایند*


زمان مصاحبهتاریخ مصاحبه کد ملینام خانوادگینامردیف
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۴۳۱۱۲۸۵۷۹۵احمدیمحمد۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۲۰۵۰۸۲۱۹۴۸قاسم پور کریمیعلی۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۵۴۱۰۱۱۷۴۵۱شریفیمحمد۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۱۰۵۰۳۰۶۹۲۹فدائیسید رسول۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۲۰۵۰۹۱۶۱۹۱ابراهیمیان جلودارسید سجاد۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۳۱۵۰۳۶۱۱۳۳خواجهمسلم۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۲۵۲۰۱۶۱۶۷۱شاهسونیمحمد مهدی۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۳۱۵۰۴۵۶۳۴۷لورگیمهدی۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۹۲۳۸۷۶۴۶۴رضاپور حسین آبادیصادق۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۲۰۵۰۸۳۶۶۵۱علی نژادمهدی۱۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۵۱۴۵۰۷۸۴۵۰۱بصیریشهریار۱۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۴۲۷۰۷۹۰۴۵۸حیدریمحمد۱۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۴۳۱۰۶۱۰۱۲۹حاجی محمدیسعید۱۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۴۱۸۰۲۱۲۳۵۸عزیزی فیروزابادایوب۱۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۲۹۳۰۲۲۷۵۹۱شکوری نجارنیما۱۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۴۲۴۰۴۴۷۰۴۶چراغکحسین۱۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۴۰۶۰۷۵۱۷۶۶منصوریمصطفی۱۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۸۶۰۴۸۴۴۹۱قربانیمحمد۱۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۴۰۶۰۸۵۷۵۵۶سعادت پورسجاد۱۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۲۱۷۰۳۲۰۰۷۵محمودی کوهستانیاحمد۲۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۴۲۷۱۰۶۳۴۸۷فتحیسعید۲۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۱۱۹۰۲۵۹۵۸۳صفرپورعلی۲۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۶۵۹۱۰۱۵۲۳۷۸نظریمهدی۲۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۲۹۳۰۲۵۸۳۲۲میزبان کلکلویاسین۲۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۱۳۶۱۷۵۶۷۷۲حسین پورعلی۲۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۴۲۴۰۳۷۴۹۶۰پارسایگانرامین۲۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۴۲۴۰۴۶۵۱۱۷مجیدیحبیب۲۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۳۱۵۰۳۹۷۱۴۶عبدی مالکیجاسم۲۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۴۵۴۰۱۳۲۸۳۰کریمیاسماعیل۲۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۱۸۷۵۷۸۷۱علیارامیر حسین۳۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۳۰۲۰۵۱۹۷۹۹رستم دهنویاسماعیل۳۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۲۰۳۶۲۶۴۱ظهوریابوالفضل۳۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۴۳۶۰۳۰۴۲۷۷مظفریمهدی۳۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۲۵۲۰۱۵۱۰۹۹شاهسونیمهدی۳۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۷۳۰۶۰۴۵۱۳۸۹حسین زادهامیر حسین۳۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۷۶۰۲۷۱۹۲۵زنگنه قاسم ابادیرضا۳۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۳۸۶۰۷۰۲۸۸۲اعتصاممحمدامین۳۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۱۲۷۰۶۶۵۶۵۰محبیعلی۳۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۲۹۶۰۴۳۲۴۴۴اکبریعلی۳۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۵۸۶۰۱۲۲۴۰۳احمدیعباس۴۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۱۵۷۰۲۵۵۶۶۰اسدی قربانیعلی۴۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۴۰۶۰۴۰۳۷۵۱حیاتی فررضا۴۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۴۰۰۰۳۰۹۳۰۷غلامی مکملمحمد۴۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۶۹۰۷۳۷۱۹۱خسروی شستانیمهدی۴۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۱۶۵۵۱۹۶۶اسکندریعلی۴۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۶۰۰۰۱۳۸۶۰۱حسینی فرسیدعبدالله۴۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۸۴۱۶۰۵۵۲۴۵۵جلیلیعلی۴۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۳۹۲۰۶۹۵۴۵۳اسماعیلیحسین۴۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۱۷۴۰۸۹۹۰۹۱حسینی موحدسیدمحمدعلی۴۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۲۰۵۰۷۳۵۱۹۷علی پورحسین۵۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۲۵۸۰۵۷۲۷۴۰برزگر قادیکلائیفرشاد۵۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۲۷۹۰۶۴۵۰۱۹ولی زادهعلی۵۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۴۱۲۰۶۵۹۲۱۶کاوندعلی۵۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۲۵۵۰۲۱۸۸۶۸سعادتمحمد۵۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۱۷۱۹۱۵۶۴حجتی شادمهدی۵۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۵۲۱۰۱۱۳۴۳۴زرقانیعلی۵۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۶۰۰۰۱۰۸۴۹۴اشکاوندسامان۵۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۴۴۰۸۸۴۷۳۱خلیلیعلی۵۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۰۴۳۱۱۱۰۹۶۵۲باباییسید محمد۵۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۱۶۴۰۲۶۸۵۰۲خلیل زادهعلی۶۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۵۰۵۰۰۶۹۷۳۴میرکریمیسیدمهدی۶۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۲۰۵۰۸۱۸۲۸۹کارامدحسن۶۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۶۳۶۰۰۳۹۷۹۶تمجیدیعلی۶۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۲۵۰۰۴۳۴۱۵۱خوشروکیوان۶۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۴۲۴۰۴۳۲۵۰۲طباطباییسید وحید۶۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۵۷۷۰۰۲۹۶۵۱زارعی عالمیمحسن۶۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۲۹۸۰۹۵۱۱۴۵پورکمالیمحمد امین۶۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۱۹۰۰۳۳۶۶۲۶موسوی آبلهسیدمیلاد۶۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۸۱۵۶۸۱۳۴خادم جهقیسید مصطفی۶۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۹۲۲۲۹۷۴۳۶بهنام فرمصطفی۷۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۱۵۲۱۲۶۰۴۵۰دست رنجعلیرضا۷۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۳۴۱۰۵۵۳۹۸۳اخلاصیحسین۷۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۴۱۹۹۹۱۱۴۱۳نجاتی فخرعلی۷۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۱۶۳۰۰۸۴۹۵۶خلیلیسید حاتم۷۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۶۰۲۰۰۴۴۳۵۱احمدی آذر شربیانیمحسن۷۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۵۲۰۰۰۸۷۰۳۱وزیریعلیرضا۷۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۶۰۰۰۱۳۸۰۰۸کیانی ستودهسجاد۷۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۴۲۷۰۸۳۵۸۸۵احمدیمهرداد۷۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۳۷۱۶۶۰۰۷۶علیتبارمجتبی۷۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۳۰۲۰۲۴۷۰۹۸شهدادی ساردومحمد صالح۸۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۱۶۱۰۲۵۴۵۹۷باباشیسیامک۸۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۱۳۶۱۷۵۵۲۸۸قدیمیسعید۸۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۲۷۸۰۵۲۴۰۱۲طحامیمحمد۸۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۲۰۶۱۴۵۶۱احمدیمحمد۸۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۱۲۵۰۵۳۳۱۷۱دشتیعلی۸۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۴۲۲۰۴۷۳۳۲۷دانائیانبهنام۸۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۱۱۹۰۲۳۳۹۵۹موسویسیدمهدی۸۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۶۰۰۰۱۱۵۶۲۸مجیدیکامران۸۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۱۵۷۰۵۰۵۲۸۴رحیمی گل آخورهادی۸۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۶۴۰۵۴۱۹۸۴براتیعلی۹۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۵۲۱۰۵۰۱۵۴داوود آبادیعلی۹۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۱۲۵۰۵۵۰۹۴۷نجفی رادمحمد رضا۹۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۱۱۶۰۰۰۶۷۶۸شاه منصوریایمان۹۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۱۲۵۰۳۸۷۴۲۶هاشمی رادمرتضی۹۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۳۲۷۹۰۳۳۱۵۲۹موسوی صدرسیدحسین۹۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۴۰۶۰۲۶۲۵۰۱سبزوارسجاد۹۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۲۵۲۹۹۶۸۳۰۶شاهسونیمیثم۹۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۲۲۷۰۰۷۵۸۴۶سلیمی فرعلی۹۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۱۰۵۰۸۹۹۸۵۷حسن زادهمهدی۹۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۵۰۷۰۱۸۵۷۸۰طالبیروح الله۱۰۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۴۲۰۰۴۹۸۵۲۹رضاییان میرزامجید۱۰۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۲۹۸۰۳۲۵۷۲۴موسوی صدرسیدمصیب۱۰۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۶۷۰۷۹۱۹۳۸طی بودپوریا۱۰۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۶۴۴۰۰۷۰۳۲۰عارفخانیعلی۱۰۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۲۵۵۰۱۹۱۲۰۱ره فرساعلیرضا۱۰۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۵۵۶۰۴۲۳۹۶۳محمدی چراغ تپهعلیرضا۱۰۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۴۳۷۱۸۷۸۴۷۰عرب زادهابوالفضل۱۰۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۳۰۸۰۱۸۹۳۲۹مشایخیرضا۱۰۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۲۶۲۰۰۰۹۲۹۴عباسی کلیمانیمحمود۱۰۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۱۵۲۰۳۶۶۹۲۲صمدپورحسین۱۱۰
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۲۴۲۰۷۸۲۵۱۸خلیفهمحمدعلی۱۱۱
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۲۰۵۰۱۸۷۰۷۶حق دوستمجتبی۱۱۲
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۱۱۳۰۱۴۵۵۱۴قاسمیمجتبی۱۱۳
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۲۷۴۱۱۰۲۴۹۱شیدائیمحمدحسین۱۱۴
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۴۲۷۱۰۴۲۶۲۵فتحیمجتبی۱۱۵
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۶۰۰۰۱۱۱۳۵۵یوسف خواههدایت۱۱۶
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۲۶۵۰۲۴۵۰۲۶اکبری فتحکوهیعبدالله۱۱۷
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۱۰۵۰۶۶۲۲۰۲روشن مهرحسن۱۱۸
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۵۷۳۰۰۲۸۷۳۳خالقی فردعلی۱۱۹
۱۵:۰۰۹۸/۴/۱۵۳۶۶۰۷۶۶۴۷۱آرمیونمهدی۱۲۰

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)