اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۸– سطح۲ «قـــم»   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 . مدارک:

  • ۱- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-اصل و کپی کارت ملی
  • ۳-برگۀ ارزیابی اتمام پایه۶ سطح یک(کتبی و شفاهی)
  • ۴-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • ۵-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

زمان ثبت نام:     شنبه۱۲ مرداد    الی    سه شنبه۱۵ مرداد  “ ساعت ۱۴ الی ۱۹ ”

مکان ثبت نام: قم-خیابان معلم-حوزه علمیه امام کاظم(ع) بلوکA – طبقه یک – اتاق۱۰۷ – آموزش

__________________________________________________________________

نام پدرنام خانوادگینامردیف
سید اصغرابراهیمیان جلودارسید سجاد۱
محمدحسیناحمدیمحمد۲
محمداسماعیل زادهحسن۳
علیاسماعیلیمیثم۴
صادقاعتصاممحمدامین۵
خداوردیاکبریعلی۶
چنگیزباقریعلی۷
حسینبدرآبادیبهنام۸
مهرعلیبرزگر قادیکلائیفرشاد۹
علی بهرامیجواد۱۰
سیدمحسنبهرامیسیدحسین۱۱
حسینبیاتعلی۱۲
ابوالحسنپناهندهعلیرضا۱۳
کرمعلیتوکلیمهدی۱۴
غلامحسنجعفریروح الله۱۵
سیدشهریارجمال پورسید مصطفی۱۶
موسیجمالی محمدرضا 17
علی محمدحسنیمحمد رضا۱۸
محرمحسین پورعلی۱۹
صمدحشمتیمجید۲۰
عین الهحضرت زادهاحسان۲۱
محمودحیاتی فررضا۲۲
خلیلخدرویسیمحمدرضا۲۳
محمدخشکدامنمحمد مهدی۲۴
مسعودخلیفهاسماعیل۲۵
ناصرخلیل زادهعلی۲۶
چراغخواجهمسلم۲۷
اسمعیلداداش پور الاشتیمحمدرضا۲۸
عبدالرحیمدرستکارروح الله۲۹
عبدالرحیمدرستکاراحمد۳۰
مرتضیدشتیرضا۳۱
عباسدعاخوانمرتضی۳۲
عبد الرسولدیلمیعقیل۳۳
اصغررستم دهنویاسماعیل۳۴
حسنرضاپور حسین آبادیصادق۳۵
حسینرضاییمحمد۳۶
پرویزریسیوحید۳۷
محمدزرقانیعلی۳۸
رضاسابکی زادهمحمد۳۹
مصطفیسالخوردهمجتبی۴۰
اسلامسپهریمهدی۴۱
حسینسپهوندمحمدحسن۴۲
عزت اللهشاهی مریدیمحمدعلی۴۳
علیشاهیوندییوسف۴۴
علیشورگشتیمحمدتقی۴۵
اسماعیلشولی خلف آبادیمهدی۴۶
حمیدصادقیسعید۴۷
جلالصالح زادهحسین۴۸
سید حجتصمدی کرینسید عبدالحسین۴۹
کبیرعابدیحسین۵۰
حسینعربسعید۵۱
حمیدعرب خرامهعلی۵۲
فضانعزیزیمحسن۵۳
طهماسعزیزی فیروزابادایوب۵۴
علیغضنفریامیرحسین۵۵
حسینفتحیعلی۵۶
سید ابوالفضلفدائیسید رسول۵۷
رضافرامرزی پلنگرسجاد۵۸
اسماعیلقاسم پور کریمیعلی۵۹
علیقاسمیاحمد۶۰
ابراهیمقربانیمحمدباقر۶۱
موسی الرضاقربانیمحمد۶۲
قاسمقنبری کرکرهدایت اله۶۳
سید غلامرضاکاظمیسید محمد علی۶۴
عزیزاللهکاوندعلی۶۵
محمدباقرکریمیعلی۶۶
عبدالمحمدلفتوی نژادسجاد۶۷
حسینلورگیمهدی۶۸
حسینمحمدپورصوریمحمدامین۶۹
محمدمهدیمحمودی کوهستانیاحمد۷۰
برات علیمدنی نژادعلی اکبر۷۱
عیسیمردانیعارف۷۲
سید علی اکبرمسلمیسیدهادی۷۳
اصغرمظفریمهدی۷۴
یداللهمنصوریمصطفی۷۵
علیمهدوی دیوکلائیابوالفضل۷۶
عبدالغفارنادریمحمدمهدی۷۷
بهبودنجفیامیرحسین۷۸
محمدعلینظریمحمدمهدی۷۹
مرادنظریمهدی۸۰
علیوخشورینوید۸۱
سیدمرتضیهنرمندمحمدمهدی۸۲
مهدییوسفی رادمحمدمهدی۸۳

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)