اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۸ – سطح۲ «تـهـران»   (0 بازدید)


تذکر:همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

  • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
  • اصل و کپی کارت ملی
  • ارزیابی اتمام پایه ۶   (کتبی و شفاهی)
  • دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • شماره حساب۱۰رقمی بانک تجارت
  • لازم بذکر است: باتوجه به عدم تامین خوابگاه، ارایه گواهی از مرکزمدیریت تهران یا حوزه علمیه تهران مبنی بر اشتغال به تحصیل در تهران الزامیست.

زمان ثبت نام:     19 و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مرداد   “ساعت۱۵ الی۱۹”

آدرس:تهران خیابان امام خمینی، بعد از خیابان سی تیر ، جنب بیمارستان سینا – مسجد ومدرسه مجدالدوله

ایستگاههای نزدیک به آدرس مذکور(ایستگاه حسن آباد و ایستگاه امام خمینی)
شماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۲۶۷۷۸
______________________________________________________________________

نام پدرنام خانوادگینامردیف
رضااحمدیمحمد۱
محمدحسیناحمدیمحمد۲
میرزاحسیناحمدیمهرداد۳
کیدیاخلاصیحسین۴
مجیداسکندریعلی۵
صادقاعتصاممحمدامین۶
خداوردیاکبریعلی۷
ابراهیماکبری فتحکوهیعبدالله۸
رسولآرمیونمهدی۹
غلام محمدبهنام فرمصطفی۱۰
علیجانپارسایگانرامین۱۱
منصورپورکمالیمحمد امین۱۲
علی اعظمحاجی محمدیسعید۱۳
محمدحسین زادهامیر حسین۱۴
حمزه علیخلیفهمحمدعلی۱۵
ناصرخلیل زادهعلی۱۶
نایب علیخلیلیعلی۱۷
مجدیخلیلیسید حاتم۱۸
کاوسخوشروکیوان۱۹
نوذردانائیانبهنام۲۰
محمد رضاداوود آبادیعلی۲۱
رحیمیسروش۲۲
رستمی دهنویاسماعیل۲۳
حسنرضاپور حسین آبادیصادق۲۴
موسی الرضاروشن مهرحسن۲۵
شمس الدینسبزوارسجاد۲۶
محمد رضاشاهسونیمحمد مهدی۲۷
حجت اللهصفرپورعلی۲۸
یعقوبطالبیروح الله۲۹
سید عبدصمدطباطباییسید وحید۳۰
غلامعلیطحامیمحمد۳۱
حسنطی بودپوریا۳۲
محمدعلیعلی پورحسین۳۳
مرتضیعلیارامیر حسین۳۴
سید ابوالفضلفدائیسید رسول۳۵
عبدالصمدقاسمیمجتبی۳۶
محمدقدیمیسعید۳۷
عزیزاللهکاوندعلی۳۸
بیژنکریمیاسماعیل۳۹
علیکیانی ستودهسجاد۴۰
محمدمهدیمحمودی کوهستانیاحمد۴۱
علیمشایخیرضا۴۲
مراد


نظری
نجاتی فخر
احمدی آذر
نجفی راد
مهدی
علی
محسن
محمدرضا
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶


طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)